Rosenberg park illustrasjon

Kunngjøring om offentlig ettersyn, detaljregulering Rosenberg Park

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr. 71,§12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 20.10.14 under saksnr. 36/14, fø...
B5 Illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0203R1302 Løkenåsen felt B5

I medhold av plan- og bygningsloven av nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.09.14 under saksnr. 96/14, følgende reguleringsplan: Detaljr...
Tuentunet illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0101R0904 Tuentunet

I medhold av plan- og bygningsloven, nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.09.14 under saksnr. 97/14, følgende reguleringsplan: Detaljreg...
Illustrasjon Granåsen II

Kunngjøring om offentlig ettersyn, regulering av Granåsen II

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i møte den 08.09.14 under saksnr. 28/14, følgende reguleringsplan lagt u...
Illustrasjon B2

Kunngjøring om offentlig ettersyn, detaljregulering Løkenåsen II felt B2

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr. 71,§12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.09.14 under saksnr. 26/14, fø...
Illustrasjon Lundveien57

Vedtatt reguleringsplan - 0105 R1107 – Lundveien 57, Gnr./Bnr. 13/34

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 16.06.14, under sak nr. 74/14, følgende detaljreguleri...
Illustrasjon rundkjøring RV22

Vedtatt reguleringsplan - 0102 R1202 – tiltak for bedre trafikkflyt langs rv. 22 i Fetsund.

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 16.06.14, under sak nr. 83/14, følgende detaljreguleri...
Illustrasjon FV279

Begrenset høring - forslag til reguleringsplan 0103 R0605 for fv. 279 Støvin - Fetsund sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 13.12-2010, under sak 28/10, å legge forslag til regule...
Illustrasjon Tuentunet begrenset

Varsel om begrensa offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan 0101 R0904 - Tuentunet gnr./bnr. 9/66

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 04.06-2012 under sak 11/12, å legge forslag til reguleri...
FV279 fortau begrenset illustrasjon

Begrenset høring av reguleringsplan nr. 0104 R0702, fortau langs fv. 279 Hovinåsveien-Øyaveien-plan nr. 0104 R0702

På vegne av Fet kommune, ved planavdelingen sendes med dette reguleringsplan nr. 0104 R0702, fortau langs fv. 279 Hovinåsveien-Øyaveien på begrenset h...
Illustrasjon forslag Løkenåsen B5

Forslag til detaljreguleringsplan for felt B5 som del av Løkenåsen.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 16.12.2013 under sak 40/13, å legge forslag til detaljre...
Illustrasjon planendring Tienbråten

Vedtatt planendring - 0101 R1104 Tienbråten barnehage, del av gnr/bnr 11/1 og 11/36

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 31.03.14, under sak nr. 33/14, følgende planendring: 0...
Illustrasjon Melnes vestre

Vedtatt reguleringsplan - 0304 R1108 - Melnes vestre, gnr/bnr 83/1-3 og 90/14

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 31.03.14, under sak nr. 37/14, følgende reguleringspla...
Illustrasjon Joker Enebakkneset

Vedtatt reguleringsplan - 0314 R1102 for forretning/bolig på Enebakkneset

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 31.03.14, under sak nr. 36/14, følgende detaljreguleri...
Illustrasjon RV22 X Gamle Fetvei

Forslag til detaljreguleringsplan 0102 R1202 - Tiltak for bedre trafikkflyt

Forslag til detaljreguleringsplan 0102 R1202 – Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv 22 i Fetsund, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan-...
Illustrasjon fortau FV279

Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for fortau langs Fv. 279 Hovinåsveien - Øyaveien - plan nr. 0104 R0702

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 16.12-2013 under sak 41/13, å legge forslag til reguleri...