Illustrasjon Gardarheim

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan Gardarheim

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, §12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 30.11.15 under saksnr. 26/15, å legge f...
Lokaliseringsalternativ

Varsel om oppstart av planarbeid for nytt Våtmarkssenter og Fløtingsmuseum

Akershusmuseet ønsker et museums- og våtmarks-senter i området ved Fetsund Lenser i Fet kommune.
Illustrasjon oppstart Fet Arena

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fet Arena og barnehage

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsels oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet...
Pålsetunet illustrasjon

Melding om oppstart av planarbeid for 15/9 Pålsetunet, Fet kommune

I henhold til plan– og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Fet kommune igangsetting av arbeid med omregulering av eiendommen 15/9.
Illustrasjon Løkenåsen B4

Kunngjøring om offentlig ettersyn av Reguleringsplan B4 i Løkenåsen

TBA prosjekt AS fremmer forslag om detaljregulering av B4 I Løkenåsen 2 til frittliggende boligutbygging. Utbyggingsforslaget består av til sammen 8 s...
Rosenberg park illustrasjon

Reguleringsplan Rosenberg park 0103R1304

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71, §12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.06.15 under saksnr. 61/15, følgende reguleringsplan: Regulerin...
Glommakryssing

Kunngjøring om offentlig ettersyn, forslag til planprogram Glommakryssing rv. 22

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok i møte den 15.12.14 under saksnr. 41/14 forslag til "Planprogram Glommakryssing rv. 22" lagt ut til off...
Fortau langs FV279

Vedtak av reguleringsplan 0104R0702- Fortau langs Fv. 279 Lundveien- Nerdrumveien

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 23.02.15 under saksnr.12/15 følgende reguleringsplan: Detaljregule...
Løkenåsen B2

Vedtak av reguleringsplan 0203R1201 Løkenåsen felt B2

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71, §12-12, vedtok kommunestyret i møte den 23.02.15 under saksnr.11/15 følgende reguleringsplan: Detaljreg...