Felt B5

Vedtak om endring av reguleringsplan 0203 R1302 "Løkenåsen felt B5"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte 12.12.2016 sak nr. 141/16 endring av detaljreguleringsplan...
Nerdumshagen Illustrasjon vedtatt plan

Vedtak endring av detaljreguleringsplan 0104 R0606

Forslag til endring av detaljreguleringsplan 0104 R0606 Nerdrumhagen datert 18.03.2016 med revisjoner vedtas i medhold av plan og bygningsloven § 12-1...
Illustrasjonskart offentlig ettersyn Løkenåsen 2

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Løkenåsen 2 - øvre del

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 28.11.2016, sak nr. 42/16, å legge følg...
Illustrasjon oppstart Holstad Bruk

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplanen for "Holstad Bruk"

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og omorganisering av dagens bebyggelse og anlegg for Stangeskovene
Illustrasjon endret Løkenåsen B5

Offentlig ettersyn av forslag til endring av detaljreguleringsplanen for felt B5 i Løkenåsen.

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 05.09.2016 sak nr. 31/16 å legge forsla...

Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020

Formannskapet vedtok i møte 5.9.16 (sak 117/16) å legge forslag til planstrategi for Fet kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og byg...
Illustrasjon2 ASAK

Oppstart av planarbeid for ny adkomstvei og deponi på ASAK og høring for planprogram

På vegne av Deponidrift AS gir vi med dette, i samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningsloven (Pbl), melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i...

Åpent møte om Svingen stasjon og kommuneplan for Fet

Møtet er offentlig og holdes torsdag 25. august kl. 9.30 i Formannskapssalen på rådhuset i Fet kommune.
Illustrasjon omsorgsboloiger Løkenåsen

Oppstart av planarbeid for omsorgsboliger og dagaktivitetssenter på Løkenåsen

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Løkenåsen i Fet kommune for eiendommene med gnr 40 bn...
Illustrasjon B1

Oppstart av planarbeid for Løkenåsen B1

Det kunngjøres at felt B1 i Løkenåsen i Fet kommune som vist i kartutsnitt, tas opp til detaljregulering iht plan- og bygningslovens(Pbl)  §§ 12-3 og ...
Jølsen illustrasjon

Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Jølsen næringsområde...
Illustrasjon Fet Arena

Vedtak av detaljreguleringsplan 0203 R1501 Fet Arena og Barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 20.06.2016 følgende reguleringsplan: - Detaljregulering...
Illustrasjon B4

Vedtak av detaljreguleringsplan 0203 R1203 Løkenåsen 2 - Felt B4

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 23.05.16 følgende reguleringsplan: - Detaljreguleringsplan 0203 R1...
Illustrasjon Gardarheim

Vedtak av detaljreguleringsplan 0203 R1403 Gardarheim

 I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 23.05.16 følgende reguleringsplan: - Detaljreguleringsplan 0203 R...
Løkenåsen C1 illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid for Løkenåsen C1

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-11 og 17-4 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan på Løkenåsen i Fet kommune for eiend...
Granskrysset-Tofsrudkrysset illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid for Granskrysset/Tofsrudkrysset

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for nytt Grans- / Tofsrudkryss (Gnr 203, Bnr. 3).
Warå mølle illustrasjon

Forslag til planprogram for Warå mølle

Planutvalget i Fet kommune vedtok i møte den 7. mars 2016, under sak 10/16, å legge Forslag til planprogram for Warå mølle ut på offentlig ettersyn og...
Illustrasjonsbilde Fet Arena

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Fet Arena og Barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 25.04.2016 sak nr. 14/16 å legge følgen...
Illustrasjon Nerdrumshagen

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Nerdrumhagen

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 25.04.2016 sak nr. 15/16 å legge følgen...
Oppstart Laget illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering tre boligtomter gnr 31, bnr 68, 76, 78 på Roven i Fet kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering av tre boligtomter for småhusbebyggelse lang...
Illustrasjon Nordlia

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan "Boliger i Nordlia Gnr.18 Bnr64"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 18.01.16 under saksnr. 2/16, å legge fo...
Illustrasjon Smiehaugen park

Varsel om oppstart av planarbeid for Smiehaugen park

På vegne av Bygg-Team Romerike AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med reguleringsplan - d...