Illustrasjon planprogram

Fet kommune har fastsatt planprogram til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Fet kommunestyre vedtok i møte den 11. desember, under sak 141/17, planprogram til Kommuneplanens arealdel for 2018 - 2030. Vedtaket var enstemmig.
Illustrasjon Smiehaugen

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1505 "Smiehaugen"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 11.12.2017 sak nr. 143/17 detaljreguleringsplan 0203 R...
Illustrasjon Nordlia

Vedtak av reguleringsplan 0102 R1112 "Boliger Nordlia"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 11.12.2017 sak nr. 142/17 detaljreguleringsplan 0102 R...

Statusoppdatering for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49.
Illustrasjon aktivitetssenter

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 16.10.2017, sak nr. 33/17, å legge fors...

Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...
Kommuneplan illustrasjon

Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte 19.06.2017 sak 69/17 å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. ...

Fastsetting av planprogram for områdereguleringsplan Warå mølle

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...
Illustrasjon Granåsen II

Vedtak av reguleringsplan 0202 R0701 Granåsen II

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Granskrysset illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1602 rundkjøring på Fv.170 - Granskrysset

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Illustrasjon Løkenåsen C2

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for boliger i Løkenåsen, felt C2

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for boliger i Løkenåsen, i tråd med gjeldende kommuneplan. ...
Illustrasjon Løkenåsen2

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 - Øvre del

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 24....
Illustrasjon Foss eiendom

Kunngjøring om oppstart reguleringsplan for eiendommen Gnr.48 Bnr.16 m.fl (Tidligere Foss slipeskivefabrikk) i Fet Kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid for ovennevnte eiendom i Fet kommune. Området har...
Illustrasjon Laget

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Laget - plannr. 0203 R1503 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 15/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Smiehaugen

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Smiehaugen - plannr. 0203 R1505 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 14/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Lundveien 35A

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lundveien 35a

På vegne av eier av Lundveien 35a og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for Lundveien 35A gnr.13 bnr.142, m fl, igangsett...
Glomma Illustrasjon

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Fet kommunestyre vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14, i møte den 3. april, sak nr. 29/17, å legge forslag til kommunedelplan for Rv. 2...
Granåsenkrysset illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ny rundkjøring på fv. 170 - Granåsenkrysset

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 20.03.2017, sak nr. 8/17, å legge forsl...
Illustrasjon oppstart Fjellsrud masseuttak

Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak

På vegne av AS Feiring Bruk, varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid for massemottak på Fjellsrud...
Illustrasjon oppstart boliger Fossen

Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljreguleringsplan for "Boliger Fossen"

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan ...

Utkast til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg sendes med dette ut på høring.