Illustrasjon aktivitetssenter

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 16.10.2017, sak nr. 33/17, å legge fors...

Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...

Fastsetting av planprogram for områdereguleringsplan Warå mølle

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...
Illustrasjon Granåsen II

Vedtak av reguleringsplan 0202 R0701 Granåsen II

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Granskrysset illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1602 rundkjøring på Fv.170 - Granskrysset

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Illustrasjon Løkenåsen C2

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for boliger i Løkenåsen, felt C2

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for boliger i Løkenåsen, i tråd med gjeldende kommuneplan. ...
Illustrasjon Løkenåsen2

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 - Øvre del

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 24....
Illustrasjon Foss eiendom

Kunngjøring om oppstart reguleringsplan for eiendommen Gnr.48 Bnr.16 m.fl (Tidligere Foss slipeskivefabrikk) i Fet Kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid for ovennevnte eiendom i Fet kommune. Området har...
Illustrasjon Laget

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Laget - plannr. 0203 R1503 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 15/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Smiehaugen

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Smiehaugen - plannr. 0203 R1505 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 14/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Lundveien 35A

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lundveien 35a

På vegne av eier av Lundveien 35a og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for Lundveien 35A gnr.13 bnr.142, m fl, igangsett...
Glomma Illustrasjon

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Fet kommunestyre vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14, i møte den 3. april, sak nr. 29/17, å legge forslag til kommunedelplan for Rv. 2...
Granåsenkrysset illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ny rundkjøring på fv. 170 - Granåsenkrysset

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 20.03.2017, sak nr. 8/17, å legge forsl...
Illustrasjon oppstart Fjellsrud masseuttak

Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak

På vegne av AS Feiring Bruk, varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid for massemottak på Fjellsrud...
Illustrasjon oppstart boliger Fossen

Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljreguleringsplan for "Boliger Fossen"

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan ...

Selvhjelp