lillestrøm kommune_logo u komvpn

Oversikt over tjenester som flytter til nye lokasjoner

En rekke av våre tjenester flytter før 1. januar 2020. Her finner du en forløpende oppdatert oversikt over hvilke og når og hvor de blir å finne fremo...
Lillestrøm kommune

Ledige stillinger i Lillestrøm kommune

Her kan du se hvilke stillinger som til enhver tid lyses ut i den nye kommunen.
barn på tur

Midlertidig stans i søknader om barnehageplass

I forbindelse med at Fet kommune blir en del av Lillestrøm kommune 01.01.2020 og overgang til nytt fagsystem er det ikke anledning til å søke barnehag...

Gratis energirådgivning til boligeiere i desember

Fet kommune gjennomfører i samarbeid med Akershus fylkeskommune en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger, i perioden fra 15. oktober og f...
stokkebåten

Stokkebåten er Lillestrøms kommunevåpen

Stokkebåten, som symboliserer historie, nåtid og framtid, skal pryde Lillestrøms kommunevåpen.

Hvordan blir mine gebyrer i Lillestrøm kommune?

Når budsjettet for Lillestrøm kommune vedtas 17. desember, bestemmes også de kommunale gebyrene. Da må du forberede deg på at det vil skje endringer. ...
forsidebilde 2019_nrbr

Trygg advent på timeplanen

Brannvesenet skal besøke alle barneskoler i kommunen før første desember. Det er femte trinn som har trygg advent på timeplanen!

Kommunale gebyrer: ny praksis fra 2020

Fra 2020 blir vi Lillestrøm kommune. Du vil da få faktura på kommunale gebyrer månedlig.

Har du barn i skolefritidsordning?

Da kan det bli endringer i dagens tilbud.

Rådmannens forslag til budsjett

Lillestrøm kommunes første budsjett bestemmes i kommunestyret 17. desember. Her er rådmannens forslag.

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Det er snart mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og ...
skolestart

Skolerute 2020-21, Lillestrøm kommune

Velkommen til nytt skoleår tirsdag 18. august 2020. Oppstarttider varierer per skole og trinn.

Psykisk helse og familiestøtte flytter

Psykiske helsetjenester til barn og unge i Sørum, Fet og Skedsmo samorganiseres i Psykisk helse og familiestøtte fra 01.01.2020. Tjenestene samlokalis...
Bilde artikkel innbyggermøte

Informasjonsmøte om smarte energitiltak i boliger

Hvordan kan du bruke mindre energi på å holde boligen din varm? Det ønsker kommunene i Nedre Romerike å gi innbyggerne svar på.  Boligeiere er inviter...

Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00. Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00. For å redusere risikoen ytterligere anbefaler Kar...
vannbøtte

Viktig informasjon om avlesing av vannmåler og fakturering, høsten 2019

Alt skal fungere fra første dag når vi etablerer en ny, felles kommune med nesten 90.000 innbyggere. I den forbindelse skal tre databaser slås sammen ...

Stort skogplanprosjekt tildelt Glommen Mjøsen Skog

Takstutvalget for nye skogplaner i Aurskog-Høland, Fet og Sørum har valgt Glommen Mjøsen Skog som leverandør av nye skogplaner. - Vi er stolte og glad...
Frivilligprisvinner 2017

Frivilligprisen

Målet med Frivillighetsprisen er å sette fokus på verdien og viktigheten av alt frivillig arbeid som legges ned i kommunen. Hvert år legges det ned ut...
Barnehagebarn i lek

Si din mening; hvor fornøyd er du med barnehagen din?

I perioden 4.- 15. november gjennomfører private og kommunale barnehager i Fet Foreldreundersøkelsen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Denn...
Skolestart

Skoleplass for barn født i 2014

Er du forelder til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil du få et brev fra skolen barnet hører til på innen utgangen av februar 2020.
bæver

Lillestrømbeveren skal kartlegges

I Norge finnes ca. 70.000 individer, og nå skal de tre Lillestrøm-kommunene; Fet, Sørum og Skedsmo finne størrelsen på egen beverbestand.

Informasjon om vannmåling; SMS og avlesningskort

Det er sendt ut sms- varslinger til innbyggerne som har vannmåler om å lese av tallene. Sms`n er fra et 14-siffret nummer. Det er Norkart som leverer ...
Kulturprisvinner 2018

Frist for nominasjon er 15. oktober 2019

Hvem vil DU skal vinne årets kulturpris?

Kulturprisen deles ut hvert år til en person, organisasjon eller gruppe av personer, som har vist evne til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige....
Skolestart

Særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Skal du søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole er søknadsfrist 1. november. Her finner du søknadsskjema og retnings...

Statusoppdatering for "Kommunedelplan Rv. 22 – Kryssing av Glomma"

Fet kommune mottok revidert plandokumentasjon etter høring og offentlig ettersyn av Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma fra Statens vegvesen 16...

Høst 2019 Timeplan Frisklivssentralen Fet og Sørum

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og tilbud om å delta i grupper og aktiviteter som er tilpasset den...

Kommunen fraråder bading i Øyern der det er synlige grønne algeflak

Det er observert flere blågrønne flak på Øyern de siste dagene, særlig ved Enebakkneset og nedover mot Trøgstad.
Legejournal

Informasjon om ombygging Nedre Romerike Legevakt

Nedre Romerike legevakt har planlagt en ombygging og utvidelse av sine lokaler. Dette arbeidet utføres for å kunne bedre ivareta legevaktens brukere o...

Hva skal veien hete?

Det er i alt 22 gate- eller veinavn navn i Fet som må skifte navn som følge av kommunesammenslåingen. Den 29. april Fast utvalg for plansaker i Fet ko...
Rådmann Lars A. Uglem

Rådmann Lars Andreas Uglem slutter

Lars Andreas Uglem er tilbudt stillingen som rådmann i Kongsvinger kommune, og har takket ja. Han ser frem til å starte i jobben, men sier samtidig at...
Varslingsskilt

Varslingsplikt til statens helsetilsyn

Informasjon om ny varslingsplikt for kommunene til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade på pasient/bruker etter hendelser i helse- ...
Vannglass

Vannmåler

Kommunen anbefaler innbyggerne å installere vannmåler, da betaler man for det faktiske forbruket og ikke etter areal. Se gjerne på gebyrregulativene p...

Hovedopptaket 2019-2020

Nå er det klart for hovedopptak til skoleåret 2019-2020

Se høstens tilbud ved å trykke på les mer. Hovedsøknadsfrist er 15.juni men vi tar imot søknader helt fram til 1.juli

Tilbud om radonmåling i Fet

Kommunen er kjent med at det den siste tiden har blitt tilbudt radonmålinger gjennom telefonsalg.
Skolekretser, Lillestrøm kommune

Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune ut på høring

Det skal lages en ny skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Planen tar utgangspunkt i at Lillestrøm kan ha behov for en litt annen skolestruktur enn ...
Stangeskovene

Vedtak av detaljreguleringsplanen Stangeskovene Fetsund, gnr.19 bnr.25 m.fl.

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende virksomhet.
Riddersand skole

Informasjon om byggeprosjekt på Riddersand skole

Fet kommune er i stor vekst i antall barnehage- og skolebarn. Som følge av dette skal Riddersand skole utvides til en kapasitet på inntil 540 elever o...
hjerte i sand

Fristen for å søke nye partnerskapsmidler til folkehelsetiltak er 10. juni 2019.

Partnerskap for folkehelse

Fet kommune utlyser i år en ekstra runde med partnerskapsmidler folkehelse, og det er nå mulig å søke tilskudd til folkehelsetiltak. Vi oppfordrer all...
BUKS 2018-2019

BUKS-prisen

Prisen deles ut til organisasjon/ildsjel/ungdom eller andre som utmerker seg ved å gjøre en god innsats for barn og ungdom i Fet.
Barn leker

Foreldrebetaling i barnehage 2019/2020

Ny makspris for oppholdsbetaling i barnehage vil være 3.040 kroner per måned for en heltidsplass fra 1. august 2019.
Valg-logo

Vil du være valgmedarbeider?

Mandag 9. september avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og et kommunestyre skal velges til nye Lillestrøm kommune. Vi er i gang med planleg...
vannbøtte

Ny høringsfrist på ny forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune

Det har blitt en feil i forslag til forskriftens §4-3, annet ledd. Det står her at kostnader til installasjon av vannmåler inngår i årsgebyret. Dette ...
Tilsudd, penger

Årsrapport og årsberetning 2018

Rådmannen har utarbeidet regnskap med noter, samt årsrapport og årsberetning for 2018. Saken behandles av formannskapet 20. mai og kommunestyret 17. j...
Glomma

Liten sannsynlighet for stor vårflom i år

Prognosene fra NVE viser at sannsynligheten for stor vårflom i Glomma i år er liten. Dette kan imidlertid endre seg med høye temperaturer og mye nedbø...
Riddersand illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 23/19 detaljreguleringsplan 0203 R18...

Kommuneplanens samfunnsdel

Fellesnemnda for Lillestrøm kommune ønsker innspill på planprogram
NRBR Vaktlag april 2019

BÅLFORBUD OG TØRT I SKOG OG MARK!

Med fjorårets skogbrannsommer friskt i minne, ønsker brannvesenet å gjøre oppmerksom på BÅLFORBUDET som inntrer mandag 15. april. Selv om været er kjø...
Dalen skole Illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 25.03.2019 sak nr. 22/19 detaljreguleringsplan 0302 R18...
Bilde fra Fetsund

Aksjon vårrydding

Søppel langs veier og plasser skal ryddes.
Strektegning gravid kvinne

Treff for gravide på Fet helsestasjon våren 2019

 Treffene arrangeres for at gravide kan treffe andre gravide, men det er også lagt opp til samtale rundt noen temaer som kanskje er interessante. ...

Regnskapsmessig overskudd på 8,6 millioner kroner i 2018

Regnskap 2018 fremkommer med et regnskapsmessig overskudd på 8,6 mill kroner.
vannavgift

Vi vil høre din mening om ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Når Fet, Skedsmo og Sørum kommuner skal slås sammen er det behov for felles forskrifter. Nå ønsker vi å høre din mening om forslag til forskrift om va...

Eiendomsskatten for 2019

Eiendomsskattelistene legges nå ut til offentlig gjennomsyn og vil ligge ute i 3 uker.
Trompet

Innkalling til stiftelsesmøte for Lillestrøm musikkråd

I forbindelse med kommunesammenslåingen ønsker Skedsmo musikkråd, Fet musikkråd og deler av Sørum kulturforum, å etablere Lillestrøm musikkråd. Stifte...
Illustrasjon kommuneplan liten

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14, i møte den 25. februar sak nr. 2/19, at forslag til kommun...
ROAF-logo

Totalforbud mot svarte avfallssekker

Fra 1. mars 2019 er det totalforbud mot å levere avfall i sorte/fargede avfallssekker på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner. Husk også at alt avfall m...
Frukt i is

Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv U...
komfyrvakt

Kjenner du noen som trenger KOMFYRVAKT?

Brannvesenet har noen komfyrvakter som de ønsker å montere GRATIS hjemme hos personer som virkelig trenger det. Kjenner du noen verdige kandidater? De...
©Roger Wangberg

Utlysning av lærlingestillinger for Lillestrøm kommune, oppstart august 2019

Fet lyser i år ut lærlingestillingene i samarbeid med Skedsmo og Sørum kommune og legges ut sammen med øvrige stillinger på Lillestrøm kommunes hjemme...
Barnehagebarn i lek

Barnehageopptak

Frist for søknad til hovedopptaket I Barnehage er 1. mars 2019

Helleveien stenges fra 1.februar

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv279garderveien/nyhetsarkiv/helleveien-stenges
invitasjon på skilt

Invitasjon til møte med grunneiere, berørt av kulturminneplan

Fet kommune inviterer til et nytt møte for de grunneierne som blir berørt av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2...

HELSESYKEPLEIER er det nye navnet på helsesøster

Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og ...

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...
Barn som leker i skolegården

Skoleruta for 2019-2020

Nå kan du begynne å planlegge ferie og fridager. Skoleruta for 2019-2020 finner du her. 
Skjermbilde 2018-11-19 kl

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten m...
Innovasjonscamp, finale nov2018

Innovasjonscamp for Nedre Romerike 2018

Torsdag 29. november var det duket for finale i Innovasjonscamp på Nedre Romerike. Hele forrige uke jobbet samtlige 8.klassinger med et oppdrag gitt a...
kulturminneplan

Velkommen til informasjonsmøte om kulturminner og kulturmiljøer i Fet

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 er nå ute på høring og i den forbindelse blir det avholdt et informasjons...
Mann ute i det fri

Hverdagsrehabilitering i Fet

I hverdagsrehabilitering fokuserer vi på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen. Det er bruker selv so...
Buss fra Ruter

Skoleskyss pga særlig farlig eller vanskelig skolevei

Her kan du søke om skoleskyss, dersom du mener at ditt barn er utsatt for særlig farlig, eller vanskelig skolevei.

Telefonsystem for Helsetjenesten i Fet kommune

Onsdag 11.10.2017  gikk vi over til nytt telefonsystem, men vårt hovednummer  63 88 77 80 blir uforandret.
Springvann, illustrasjon

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som prod...
fremtidshus2

Elever på Østersund lager fremtidshus

Elever ved 10. trinn Østersund ungdomsskole, har hatt kulturverksted med navnet "Metropolis". Her har de skapt hver sin framtidsbygning i forbindelse ...
Refleksdag, FAU Riddersand

Refleksutdeling på Riddersand

I forbindelse med Refleksens dag har FAU på Riddersand sin trafikkgruppe, skaffet reflekser til elevene gjennom støtte fra Trøgstad sparebank. Torsdag...
Feiing, illustrasjonsbilde

Feiertjenesten i Fet kommune

Vinteren er i anmarsj og her kan du lese mer om feiertjenesten i kommunen vår.
Ekstraordinære åpningstider, Fet gjenvinningsstasjon

Ekstraordinære åpningstider på Fet gjenvinningstasjon

Fet gjenvinningsstasjon har vi utvidet åpningstidene frem til 2. november. Dette skyldes at Skedsmo gjenvinningstasjon holder stengt fra og med mandag...
Foto: Line Folkestad Skaugset. – på Jørholmen, Nordre Øyeren naturreservat.

Fugletårnet på Furusand er revet og skal gjenoppstå i 2019

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren på Fetsund lenser arbeider for at det i løpet av 2019 skal komme et nytt fugletårn på Furusand på Jørholmen. Det ny...
Miljøbilen

Miljøbilen begynner å kjøre i uke 41

Miljøbilen henter farlig avfall, små elektriske og elektroniske produkter helt gratis.
Forslag, nytt kommunevåpen

Her er forslaget til kommunevåpen

Arbeidsgruppen for identitet og symboler har bestemt seg, og innstiller til fellesnemnda at Stokkebåten skal pryde kommunevåpenet til Lillestrøm kommu...
Prisvinnerne Hege Nicolaisen og Kjell Tore Hansen og BUKS-nestleder Aviva Korsnes Haase.

Årets BUKS-pris går til ildsjelene rundt Dulpemyra

Barn og unges kommunestyre deler hvert år ut en pris til personer eller organisasjoner som gjør en helt spesiell innsats for barn og unge i Fet.
Logo startupfestivalen

StartUp festival Lillestrøm

Etablerertjenesten Romerike og Business Lillestrøm inviterer til StartUp Festival Lillestrøm 24-27 september
Dalen skole, prosjektbilde 290818

Orientering om Riddersand skole og Dalen barnehage

I formannskapet på mandag, ble det orientert om utbyggingsprosjektene på Riddersand skole og Dalen barnehage. Her kan du finne presentasjonene fra HR ...
PC, Østersund-01

Digitalt løft på Østersund ungdomsskole

I løpet av det siste året har Østersund ungdomsskole arbeidet med å få til gode ordninger for PC-dekning til elevene. Målet har vært å gi alle elevene...
Rådmann, Minister, Enhetsleder og ordfører

Ministerbesøk på Ramstadskogen barnehage

Solen strålte om kapp med barn og voksne, da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kom på besøk til Ramstadskogen barnehage, i forbin...
Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014. Der spredde gress og lyngbrann seg med vinden, og førte til enorme skader. Blant annet gikk over 60 bygninger tapt. Foto: Ove Magne Ribsskog, Flatangernytt

Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigs...

Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare

Skogbrannindeksen kan man finne på: yr/spesialvarsel/skogbrannindeks Supplert med andre meteorologiske data og kunnskap om forhold i de fors...
image

For alle tilknyttet dalen vannverk

Nye skjerpede vanningsrestriksjoner

Se skriv fra dalen vannverk her

Bedre framkommelighet for buss langs rv. 22 i Fetsund

Vegvesenet skal etablere en busslomme og et mindre kollektivfelt langs riksvei 22 - Fetveien - ved Sundet i retning Lillestrøm. Anleggsarbeidet sta...
bålplass2

Dette må du vite før du tenner bål

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta...
vannbøtte

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Nå skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med dri...
vann

Vi oppfordrer til å være forsiktige med vanning

Det er ikke vanningsforbud i Fet kommune, men vi oppfordrer sterkt til å spare på vannet. Grunnen er at det til tider er problemer med vannleveransene...
Ungdatakonferansen-2016

Hva driver ungdommene i Fet med? - Ungdata 2018

Om Ungdata-undersøkelsen  Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser for ungdomsskoletrinnet og vid...
Veinavn illustrasjon

Send inn forslag til nye veinavn i Lillestrøm kommune

I forbindelse med sammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo til Lillestrøm kommune, må cirka 70 veinavn endres.
Hands holding a Hello 3D Sphere

Språkplan for barnehager og skoler i Fet kommune

Gode språklige ferdigheter er avgjørende – for barns lek, læring og utvikling i barnehagen, for elevers lesing, skriving og læring i skolealder og for...
Krafttak mot kreft, ØUS 2018

Vil du, eller kjenner du noen som har lyst å være programleder for Fet?

Fra 1. januar 2020 blir Fet, Skedsmo og Sørum samme kommune – Lillestrøm kommune! I den anledning lager vi en nettserie som skal vise fram det beste d...
Heiavannet

Resultat av vannprøver ved badeplasser i Fet kommune

Gansvika, Hvaltjern, Varsjøen, Heiavannet og Tientjern.

1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige i 2018.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.
Trafikksikring

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021

Fet kommune har som mål at de kommunale veiene skal ha en god nok standard til at alle trafikanter sikres god fremkommelighet, og faren for drepte og ...
close up woman hand watering a green young plant

Begrensning av hagevanning og all unødig vannforbruk

På grunn av ekstremt stort vannforbruk i vår kommune, oppfordrer vi alle til å begrense hagevanning og all unødvendig vannbruk.

Begrensning på skogsdrift

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og innfører begrensninger på skogsdrift på gr...
kommunestyremote 25 mai

Endringer i sendingene fra kommunestyremøtene

Årvåkne innbyggere har kanskje lagt merke til at den siste sendingen fra kommunestyremøtet var annerledes enn de tidligere. Vi ønsker her å forklare l...
Daniel Enamorado

Oppfordring om mindre vannforbruk

Vi ber alle i kommunen om å begrense hagevanning og annen unødig vannbruk.
Epleblomster

Nominer DIN kandidat til årets BUKS-pris

Vår vakre kommune har et flott kultur- og fritidstilbud, og dette skyldes og avhenger av fantastisk mange, engasjerte mennesker som bruker enormt med ...

Ingen lovbrudd, ingen merknader!

Fylkesmannen har gjennomført (gjennomførte i mars) tilsyn i Fet kommune. Tilsynet handlet om kommunale tjenester til voksne personer med rusmiddelprob...

Sommeraktiviteter i Fet

I Fet har vi vært så heldige å få tildelt hele 300 000,- i støtte fra BUFDIR dette året. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter Nasjonal ti...
Barn i barnehage

Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage barnehageåret 2018/2019

Fra 1. januar 2018 er maksimumsprisen for barnehagebetaling 2910 kroner pr måned. De som har hatt moderasjon inneværende barnehageår må søke på nytt. ...
Skjermbilde

Status RV 22, Glommakryssing

Statens vegvesen region øst opplyser 21. juni at de fortsatt ikke har fått noe svar fra Samferdselsdepartementet vedrørende økning av prosjektets kost...
Fellesnemnda 151117

Nytt møte i Fellesnemnda, onsdag 16. mai

Vi minner om morgendagens møte i Fellesnemnda, som går av stabelen onsdag 16.mai klokken 14:00 i Sørum Rådhus.
1200px-Fetsund&bru

Vannstanden normaliseres i Fet

Vannstanden ved Fetsund beveger seg mot normalt nivå.

Forskjellig frivillig arbeid i Fet

I Fet kommune er det en rekke aktive frivillige lag og foreninger, hvor det er mulig å drive med frivillig arbeid. Her er en liste med oversikt over ...
Krafttak mot kreft, ØUS 2018

Samlet inn nesten 50 000 kroner til krafttak mot kreft!

På Østersund Ungdomsskole har du mulighet til å velge valgfaget «Innsats for andre». I prosjektet «Krafttak mot kreft» har elevene samlet inn 47.511 k...
Politi

Flytting av lensmannskontor

Fet og Rælingen lensmannskontor er stengt fra 1. mai.
04RWTfy1oh

Vær forberedt på mye vann i vassdragene våre

På grunn av årets snømengder, er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge.
Privat brønn

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Deler du brønn med naboen?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...

«Tidlig Trygg i Fet»

Prosjektet er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune med forankring kommunens «Tverrfaglige Forum for Barn og Unge» (TFBU). Prosjektet star...
Barn klatrer opp trapp

Barnehagefakta i Fet

Barnehagefakta.no oppdateres årlig og nå er tallene for 2017 klare. På Barnehagefakta kan du på en enkel måte få oversikt over barnehagetilbudet i k...

Ny telefoniløsning ved Pålsetunet

Pålsetunet har gått over til ny telefoniløsning.
Hest - foring ute

Hestemøkk - Fra problem til ressurs!

Vannområde Leira-Nitelva (VO)ønsker sammen med landbrukskontorene i kommunene, velkommen til informasjonskveld om hestemøkk. Det vil bli arrangert to ...
Fetsund Bro

Regnskapsresultat for 2017

Foreløpige tall fra kommuneregnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på 12,8 millioner kroner for 2017. Dette tilsvarer 1,6 % av de samlede dr...
Fetsund bru - veilbrua

Pressemelding fra Statens vegvesen

Anbefaler 4-felts bru og separat lokalveibru over Glomma

Statens vegvesen har utarbeidet et revidert alternativ A2 som innebærer at det bygges en separat lokalveibru med fire meter gang- og sykkelbane parall...
Bom

Info om oppstart av tidsstyrt bom i Løkenveien fra og med 12 mars

Som tidligere informert er det besluttet å stenge Løkenveien for gjennomkjøring med tidsstyrt bom; man – fre mellom 06.00 og 09.00. Eneste unntak for ...
Ny hjemmeside

Velkommen til Lillestrøm kommune!

Vi har nå lansert en ny nettside hvor du kan følge arbeidet med den nye kommunen

Informasjon om dronebruk - fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har utarbeidet 5 hovedregler for dronelek.
8-klassinger med PCer

Digitalt løft i skolen

Fet kommune gjennomfører et digitalt løft i grunnskolen. Elever får nye PC-er, skoleadministrasjonen blir mer effektiv og lærere får kompetanseheving....

Nygård barnehage, avd. Dalen med toppkarakter i ny undersøkelse

Nygård barnehage, avd. Dalen fikk 4.9 av 5 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Barnehagen hadd...

Gratis komfyrvakt!

Komfyrvakt redder liv!

I forbindelse med årets Komfyrvaktkampanje 15. februar har vi fått noen komfyrvakter som vi installerer hos de som trenger det mest.
Rådyr

Vinterforing av rådyr og elg

Fet kommune har søkt Mattilsynet og fått dispensasjon fra restriksjonene for foring av rådyr og elg.
Buss fra Ruter

Bestillingstransport

Trenger du transport utenom den ordinære bussrutetabellen?
Hytte i snø

Feiing på hytter og fritidsboliger

Mange lurer på når feieren kommer på besøk

Ekstraordinær båndtvang i Fet kommune

Fet kommune har med umiddelbar virkning innført ekstraordinær båndtvang for hunder. Bakgrunnen er snøforholdene som er utfordrende for rådyr. Båndtvan...

Fysisk læringsmiljø i Tienbråten barnehage

På mandag fikk vi besøk av Udir som ønsket å se på vår flotte barnehage, samt skrive en artikkel om oss på deres hjemmeside. Her får dere og eventuell...
Femåringskampanje

Femåringskampanje i barnehagene: Invitasjon fra brannvesenet!

Barnehagene i Fet kan nå melde seg på brannvesenets Femåringskampanje. Som en del av denne brannforebyggende kampanjen får de eldste barna være med på...
Logo Fet frivilligsentral

Årets første Treffpunkt 60+

    Fet Frivilligsentral inviterer til Treffpunkt 60+, onsdag 17.januar kl.1100 på Herredshuset.
Evondos Medisindispenser

Medisineringsrobot hjelper å ta riktig medisin til rett tid.

I forrige uke hadde vi innføring av elektroniske medisindispensere i hjemmetjenesten. Ansatte fra de Fet, Lørenskog og Skedsmo var på opplæring i Fet ...

Skiløyper

Det er kjørt rundløype på Hvaltjern, Breisjøen og Mjøssjøen. Det er også kjørt løype på Svarttjernveien. Tunnerudrunden er tråkket men mangler snø.
Blid snømann

Vellykket prosjekt for å redusere sykefravær i barnehagene

Alle barnehagene i Fet kommune har gjennomført et nærværsprosjekt som har redusert sykefraværet betydelig.
Logo Fet frivilligsentral

Nye skogturer med Jan

    Her er datoene for alle skogturene våren 2018.    
planleggingsdag, dalen 01012018_1

Vi må alle ta ansvar for hvem vi vil være i livet!

200 barnehageansatte startet 2018 med en inspirerende ettermiddag med Torleif Lundquist. Overskrift for ettermiddagen var «Meg selv som ressurs!» og s...
Trine Myrvold Wikstrøm foran fellesnemnda

Ny prosjektleder ansatt: Vi skal sette nye Lillestrøm kommune på kartet!

- Nye Lillestrøm kommune vil med større tyngde sette Nedre Romerike på kartet og jeg gleder meg til dette arbeidet. Det sier nyvalgt prosjektleder for...
Kulturprisen 2017 Bente Arnesen

Kulturprisen 2017

Bente Arnesen ble tildelt Kulturprisen 2017 i kommunestyremøte 11. desember.
fv. 279  –  parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Status for bygging av ny Gardervei, fv. 279

Parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Statusoppdatering for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49.

Juletreffpunkt 60+

Fet Frivilligsentral inviterer til Juletreffpunkt onsdag 13.desember.
Fellesnemnda 151117

Behov for flere ansatte for å gi et godt tjenestetilbud

-Det vil bli behov for flere ansatte, ikke færre. Det sier leder for fellesnemda, Ole Jacob Flæten. 
Stoppskilt - illustrasjon

Informasjon om oppsetting av tidsstyrte bommer i Løkenveien og Fallaveien

Det er registrert betydelig gjennomkjøring i Løkenveien mellom kl 06.00 og 09.00 til tross for gjeldende skiltvedtak om gjennomkjøring forbudt til Kir...
Trygghetsuka2

Trygghetsuka

Trygghetsuka 2017 er gjennomført for 3. året på rad, med mange gode forelesninger og aktiviteter i de tre kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Se w...
Lars A Uglem, Rådmann i Fet

Rådmannens budsjettforslag 2018 - oppdatert med formannskapets innstilling

Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden frem til og med 2021.
Stressmestringskurs

Stressmestringskurs!

Meld deg på gratis stressmestringskurs!
Fylkesmann, Rådmann og Ordfører

Fylkesmannen besøkte Fet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.  Onsdag 25. ...
Lundveien, Fetsund

Fet setter opp skoleskyss i Lundveien

Det foregår veiarbeid i Lundveien, i nærheten av Nerdrum stasjon. Statens Vegvesen har ansvaret for utbyggingen. 

12. oktober: Språkrådet anbefaler Lillestrøm kommune

Språkrådet anbefaler at navnet på den nye kommunen blir Lillestrøm kommune.

Åpning av Hvalseterrunden søndag 29. oktober

  Fet historielag, Støttegruppa for Skauen og Fet Lions inviterer til åpningen av Hvalseterrunden søndag 29. oktober kl.1230

Treffpunkt 60+, onsdag 18. oktober kl 11.00 på Herredshuset

  Fet Frivilligsentral inviterer til nytt Treffpunkt 60+ onsdag 18. oktober på Herredshuset.
Skjermbilde av Ole Jacob Flæten

11. oktober: På vei mot en ny kommune

-Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss.  Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i felles...
Influensavaksinering

Influensavaksinering

Influensavaksinen er ankommet og videresendt til fastlegene.
Ravinedaler

Kartlegging av ravinedaler i Fet kommune

Fet kommune har bestemt at vi skal kartlegge ravinedalene i kommunen. Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet. I tillegg bidrar Statens vegvesen o...

Utbygging av Pålsetunet bo- og servicesenter

Pålsetunet bygges ut med 2500 kvadratmeter over fire plan. Bygget skal stå ferdig til våren. Det blir 11 nye plasser. Vi har i dag 5 dobbeltrom. 
Kommunereform - illustrasjon

10. oktober: Kommunesammenslåing Fet, Skedsmo og Sørum

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en kommune. Første møte i fellesnemnda for kommunesammenslåing ...

Renovasjon i Aurskog-Høland, Fet, Gjerdrum, Rømskog og Sørum

RenoNorden Konkurs, ROAF påtar seg ansvar for tjenesten

ROAF er informert om at RenoNorden ble slått konkurs mandag 18. september kl 21.00. RenoNorden jobbet på oppdrag for ROAF i Aurskog-Høland, Fet, ...

Stortingsvalget 2017

Her er valgresultater for Fet

Her finner du kretsrapporter, valgdeltakelse og en signert valgprotokoll for vår kommune.
Slukkeplan oversikt

NRK slukker sine kanaler på FM-båndet, 20. september 2017

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger...
En helhetlig strategisk plan for samarbeid for barn, unge og familier i Fet

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester f...

Pårørendeskole 2017

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Formålet med forskriften er å sikre forutsigbarhet og åpenhet for personer med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i s...

Oppstart for Aktiv for Livet- Seniortrim i basseng

  Fet svømmeklubb, i samarbeid med Fet Frivilligsentral starter opp igjen med trening i basseng, torsdag 24.august kl.1530 på Dalen skole  
Dansere fra kulturskolen - Beat it!

Ledige plasser i kulturskolen

Det er fremdeles noen ledige plasser i kulturskolen! Siste mulighet for å melde seg på dansetilbudene denne høsten er 8. oktober. Vi søker også flere ...
Friluftslivets uke

Mange utemuligheter 1. - 9. september 2018

Friluftslivets uke

I Friluftslivets uke blir det organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter over hele Norge, i regi av lokale friluftslivsorganisasjoner, frilufts...
Logo Fet frivilligsentral

Høstens første Treffpunkt 60+

    Fet Frivilligsentral ønsker velkommen til høstens første Treffpunkt 60+.

Frisklivssentralen for Fet og Sørum

Nytt program for høsten 2017 er lagt ut
kurs, søknad på tilkuddsordninger

Kveldskurs i søknad på tilskuddsordninger til verneverdige hus!

Denne høsten arranger Akershus bygningsvernsenter kurs i hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle å søke på for de som har verneverdige bygninger. ...
Barn som leker i skolegården

Alle elevene våre skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø!

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Alle skolene i Fet har planer for å sikre god...

Slik arbeider vi med overgangen barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole er spennende for mange, både for foreldre og barn. Fet kommune har som mål at alle barn og foresatte skal oppleve...

Bruk av gummigranulat på Fedrelandet kunstgressbane

I forbindelse med at kunstgressbanen på Fedrelandet skulle rehabiliteres ble det sendt ut en anbudsforespørsel hvor det som primært tilbud skulle tilb...

Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...

Fastsetting av planprogram for områdereguleringsplan Warå mølle

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...
Illustrasjon Granåsen II

Vedtak av reguleringsplan 0202 R0701 Granåsen II

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Granskrysset illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1602 rundkjøring på Fv.170 - Granskrysset

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...

Nye barnehagevedtekter 2017

Vedtektene til de kommunale barnehagene i Fet er revidert, de nye vedtektene ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2017. Vedtektene gjelder fra 01.08.201...
Illustrasjon Løkenåsen2

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 - Øvre del

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 24....
Illustrasjon Foss eiendom

Kunngjøring om oppstart reguleringsplan for eiendommen Gnr.48 Bnr.16 m.fl (Tidligere Foss slipeskivefabrikk) i Fet Kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid for ovennevnte eiendom i Fet kommune. Området har...
Alle kommunestyrerepresentanter i Fet, Sørum og Skedsmo som deltok i møtet

21. juni: Historisk kommunestyremøte mellom Fet, Skedsmo og Sørum

Det var historisk, da det ble holdt felles kommunestyremøte på Arena hotel, tirsdag 21.6, i regi av i Fylkesmannen. Det ble det blant annet enighet om...
Bukspris2017

BUKS-prisvinner 2017 er svømme-ildsjel Roar Olsen

Barn- og unges kommunestyre deler ut BUKS-prisen hvert år. BUKS-prisen går til organisasjoner, ildsjeler, ungdommer eller andre som utmerker seg ved s...
Kommunereform - illustrasjon

9. juni: Stortinget vedtok å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo

Stortinget vedtok i går 8. juni, å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo, til en kommune fra 1.1.2020.
lotteri og stiftelsestilsynet

Har ditt lag eller forening søkt momskompensasjon?

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. 
piahusker

Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage barnehageåret 2017/2018

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt for b...

Søknad om plass på elgjaktlag i Fet kommuneskog

Det er en ledig plass på Fet kommuneskogs jaktlag fra høsten 2017
Drømmestipend 2017

Johanna Solstrand tildelt Drømmestipendet 2017!

Skuespiller og mangeårig kulturskoleelev Johanna Solstrand er tildelt Drømmestipendet for unge lovende utøvere.
fellesnummer dans og korps

Vellykket Kulturflom i Fetsund sentrum 20.mai 2017

Lørdag 20. mai fylte vi sentrum med kultur! I løpet av dagen var det konserter fra scenen i stasjonsparken i Fetsund sentrum, og det var mulig å kjøpe...

-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN:  Statens vegvesen, på vegne av Akershus fylkeskommune, bygger nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fe...

Åpningstider, Fet gjenvinningsstasjon

ROAF utvider åpningstidene på alle sine gjenvinningstasjoner! Fra 2.mai er det nye åpningstider. Flere gjenvinningsstasjoner vil ha åpent på lørdager....

Kun gjennomsiktige avfallsekker på gjenvinningsstasjonene

Fra 1. juni skal alt avfall som leveres til våre gjenvinningsstasjoner sorteres i gjennomsiktige sekker. De sorte sekkene fases ut for å hindre at far...

10. april: Status for kommunesammenslåing - Skedsmo, Fet og Sørum

På bakgrunn av kommunestyrevedtak i de tre kommunene, som skal slå seg sammen, har det praktiske arbeidet med sammenslåingen startet.
Barn klatrer opp trapp

Barnehageundersøkelse i Gan og Enebakkneset

Fet kommune arbeider med å planlegge framtidens barnehager i Fet. En viktig vurdering er hvor i kommunen barnehagene skal ligge.  Vi vil derfor gjerne...

Purringer fra Fet kommune

Alle purringer fra Fet kommune vil sendes ut fra Nedre Romerike Kemnerkontor.
Illustrasjon, digital postkasse

Digitale fakturaer fra Fet kommune

Fet kommune sender ut fakturaer digitalt fra april 2017. Det betyr at fakturaer fra kommunen kommer til deg i din digitale postkasse. Hvis du har rese...

Forslag til Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma

Forslag til kommunedelplan for RV-22 kryssing av Glomma klar til politisk behandling. Saksfremstillingen finner du her.
NRV2

Møte og befaring hos NRV i Hauglifjell

Fast utvalg for samfunn og miljø avholdt torsdag et av sine møter på vannverket til NRV i Hauglifjell.
Logo Fet frivilligsentral

Keramikkurs for voksne.

    Har du lyst til å prøve deg som keramiker? Fet Frivilligsentral inviterer til keramikkurs for voksne.  

Status for rehabilitering av Heiadammen

Dam- og vannrettighetene for Varåavassdraget, Varsjøen, Hvaltjern og Heiavannet, ble 1. januar 2016 overdratt fra Warå Mølle til Fet kommune. Hensikte...
Skiløyper

Skiløyper er kjørt fredag 10.februar

Alt klart for helgas skitur.
Danseworkshop Østersund

Vellykket danseworkshop

Lørdag 4.februar inviterte Fet fritidsklubb til danseworkshop med profesjonelle instrukterer fra Tabanka Dance Ensemble.

"Vil du være med, så heng på"

Kommunedugnad for flere læreplasser

Under parolen «vil du være med, så heng på» har fylkesrådmann Tron Bamrud invitert kommunene til en Akershus-dugnad om å skaffe flere læreplasser i ko...

Torsdag 2.februar kl.19.30.

Åpent foreldremøte i kommunestyresalen i Fet Rådhus.

Det blir informasjon om Læringsverkstedet generelt, og om Læringsverkstedet Idrettsbarnehage Østersund som åpner august 2017. Regionleder Anne-Britt E...

Septikk-tømming

Fra 1. februar har vi ny entreprenør på tømming av septikk på private avløpsanlegg i Fet kommune, Br. Stenskjær AS. Vi ønsker dem velkommen.
Bilde av lastebil og gravemaskin

Arbeid i Løykjelia

I Løykjelia er det setningsskader på en avløpskum så denne må skiftes. Det forberedende arbeidet har startet. Arbeidet vil ta ca 2 uker.  Dette vil...
Turbilde

Tur med Jan

    Mandag 16.jan starter vi opp med skogturer igjen.
Logo Fet frivilligsentral

Årets første Treffpunkt 60+

  Vi inviterer til årets første Treffpunkt 60+, onsdag 18. januar på Herredshuset
Drømmestipendvinner 2019 Katrine Bratteng

Drømmestipendet

Drømmestipendet tildeles lovende utøvere innen kunstfag. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stip...
Logo Fet frivilligsentral

Fullmånevandring i Fet

  Fet Frivilligsentral inviterer til Fullmånevandring søndag 15.januar kl.1700
Kulturprisen 2016 Herborg Wahl

Kulturprisen 2016 til Herborg Wahl

Herborg Wahl mottok i kommunestyret 12. desember Fet kommunes kulturpris 2016. Gratulerer!
Overrekkelse av forslag til kommunedelplan

Anbefaler trasé for ny rv. 22 over Glomma

Statens vegvesen anbefaler alternativ A2; 4-feltsbru med separat gang- og sykkelvegbane i sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing.

Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - Formannskapets behandling

Formannskapets behandling med innstilling til kommunestyrets møte 12.12.2016
Illustrasjon inforbrev

Informasjon om byggeprosjektene Fet Arena og Fet Barnehage

Nå er byggingen av Fet Arena og Fet Barnehage i gang. Backe Romerike AS er engasjert som totalentrepenør for begge bygg av henholdsvis Fet Arena AS og...
Høstbilde Bjanes

Høstkonsert

Lærere og ungdommer fra Fet kulturskole opptrer sammen i konsert i Fet kirke.
Åpning Taterstigen okt 2016

Åpning av Taterstigen mellom Fet og Sørum

Ca 120 turglade innbyggere fra Fet og Sørum møtte opp søndag 30. oktober for å gå Taterstigen. Ordfører John Harry Skoglund og Ivar Vestby fra Sørum k...
Ordfører John Harry Skoglund

Kulturuka i Fet 2016 er i gang

Velkommen til årets kulturuke!

En vakker bukett i høstens mange farger med allsidige kulturelle opplevelser for både små og store, og en fin mulighet til litt ekstra krydder i tilvæ...

Lørdag inntok Fet Røde Kors og flyktningene Sparebua i Fetsund!

Lørdag 22.10. var det «Gatefest» i Sparebua i Fetsund. I regi av Røde Kors inviterte nybosatte flyktninger i Fet til hyggelig samvær, eksotisk mat og ...
Frokostmøte illustrasjon

Invitasjon til frokostmøte - «En felles næringsstrategi på Nedre Romerike»

Torsdag 10. november kl 08.30 (frokost fra kl 08.00) i Fet Idrettslag sine lokaler på Fedrelandet (Øyaveien 15, Fet)

Nabovarsel 2016 Kongsvingerbanen - skinnebytte Fetsund - Svingen

Jernbaneverket moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 22.10 kl 06:00 til mandag 24.10 kl 05:00 bli foretatt ...

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Fet staret kurs for pårørende til personer med demens 13. oktober på Pålsetunet bo- og servicesenter, dagsenteret.

Fet kommune fortsetter å bosette flyktninger, etter vedtak i fra Kommunestyret.

God integrering lønner seg. Samspillet mellom egeninnsats, frivillighet, arbeidsliv og samfunn viser å ha en avgjørende betydning for integreringen, o...
Behandlende lege

Omlegging av skadelegevakten på Ahus

Fra 1.september 2016 vil Skadelegevakten på Akershus universitetssykehus være en ortopedisk akuttpoliklinikk. Endringen innebærer at pasienten før opp...

Klipp hekken før skolestart!

Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Nå ber Trygg Trafikk folk stus...

Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt...
Tilsudd, penger

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.
Skogbrannfare

Fortsatt forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Nedre Romerike brann- og redningsvesen opprettholder forbudet mot bruk av faste godkjente bålplasser, samt forbud mot grilling i og nær skog og mark. ...

20. juni: kommunestyrets møte

Kommunestyret behandler saken om eventuell kommunesammenslåing.
brosjyre _ illustrasjon

31. mai: Flertall mot sammenslåing med Skedsmo

54,1 % stemte mot sammenslåing med Skedsmo, og 44,4 % stemte for. 44,6 % av de som har stemmerett, benyttet den.
25.05 panelet

25. mai - folkemøte med mange ivrige deltagere

Over 300 hadde møtt fram den 25. mai for å høre de folkevalgte og stille spørsmål.

25. mai: Felles folkemøte - Fet og Skedsmo

Onsdag kveld møter Fet- og Skedsmopolitikerne interesserte innbyggere i Lillestrøm kultursenter kl 19.00.
Logo Fet frivilligsentral

Treffpunkt 60+, onsdag 25. mai på Ungdommen

        Treffpunkt 60+ er et hyggelig samlingspunkt for deg som er hjemme på dagtid. Vi samles annenhver onsdag på Ungdommen. Inngang inkl...
12.05 Publikum

Aktivt folkemøte på Fet rådhus 12. mai

Rundt 90 aktive innbyggere møtte fram til dette åpne møtet, med paneldebatt, spørsmål og svar.
Felles BUKS - gruppearbeid

Barn og unges innspill om kommunesammenslåing

Barn og unges kommunestyrer i Fet og Skedsmo har hatt sitt første felles møte for å fortelle de folkevalgte hva de er oppptatt av.

Forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har nå innført forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det er også innført forbud mot grilling i ...
Arena-undertegningen

Fet kommune, Fet Arena AS og Fet IL har inngått avtaler

Fet kommune har i dag inngått avtaler med Fet Arena AS og Fet IL om feste av kommunens eiendom for oppføring av idrettshall og barnehage.
Fet kommunes forhandlingsutvalg - april

12. mai: Folkemøte om eventuell kommunesammenslåing

Fet kommune arrangerer åpent møte om dette 12. mai.
brosjyre _ illustrasjon

Mai: På vei mot en ny kommune? - brosjyre

Fet og Skedsmo har laget en informasjonsbrosjyre om eventuell kommunesammenslåing.
Signering - ordførerne og dokumentet

4. mai: Kommunereformen - Avtalen undertegnet

Forhandlingsutvalgene fra Fet og Skedsmo undertegnet i dag "Forhandlingsavtale om en eventuell kommunesammenslåing"
29.04 Håndtrykk: Skoglund og Flæten

29. april: Avtaleutkastet i havn

- Vi er enige - avtaleutkastet er nå i havn, sier ordførerne i Fet og Skedsmo, og oppfordrer alle til å sette seg inn i teksten.
Forhandlingsutvalgene 28 april 16

28. april: Forhandlingen mellom Fet og Skedsmo i gang

Forhandlingene mellom Fet og Skedsmo startet i dag - 28. april - på hotell Arena i Lillestrøm. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Offentlig ettersyn - Forslag til domsutvalg

For valgperioden 01.01.2017 - 31.12.2020

19. april: Forhandlinger med Skedsmo kommune

Fet kommunestyre vedtok  18. april - å forhandle videre med Skedsmo kommune om en eventuell kommunesammenslåing.

Kommunereformen - veien videre - kommunestyresak 18. april

Fet kommunestyre skal 18. april vedta veien videre i kommunereformen.
04.04 Fets forhandlere

4. april: Forhandlingene mellom Fet, Sørum og Skedsmo er avsluttet

Fet, Skedsmo og Sørum har avsluttet forhandlingene om kommunesammenslåing.

Digital post fra Fet kommune

Fet kommune startet å sende ut brev digitalt fra den 1. januar 2016. Det betyr at post fra kommunen kommer til deg i din meldingsboks hos «Altinn».
Kulturprisen 2015 Kari Westbye

Kulturprisen 2015 til Kari Westbye

Kari Westbye fikk prisen etter mange års innsats for kulturlivet i Fet.
Illustrasjon oppstart Fet Arena

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fet Arena og barnehage

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsels oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet...
Pålsetunet illustrasjon

Melding om oppstart av planarbeid for 15/9 Pålsetunet, Fet kommune

I henhold til plan– og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Fet kommune igangsetting av arbeid med omregulering av eiendommen 15/9.
Illustrasjon Løkenåsen B4

Kunngjøring om offentlig ettersyn av Reguleringsplan B4 i Løkenåsen

TBA prosjekt AS fremmer forslag om detaljregulering av B4 I Løkenåsen 2 til frittliggende boligutbygging. Utbyggingsforslaget består av til sammen 8 s...

Felles telefonnummer til legevakten i hele Norge

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117.
Rosenberg park illustrasjon

Reguleringsplan Rosenberg park 0103R1304

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71, §12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.06.15 under saksnr. 61/15, følgende reguleringsplan: Regulerin...
Kommuneplan 2018 - 2030 Illustrasjon

Kommuneplan 2018-2030

Fet kommunestyre vedtok Kommuneplans arealdel 2018 - 2030 i møte den 2 september 2019 i sak KS 78/19. Det hviler fortsatt innsigelse til to av områden...
Barnehagebarn i lek

Skole og SFO

  I Fet kommune har vi fire barneskoler (1.-7. trinn) og en ungdomsskole (8.-10. trinn). Alle barneskolene har tilbud om SFO. Se alle våre sko...