Fetsund bru - veilbrua

Pressemelding fra Statens vegvesen

Anbefaler 4-felts bru og separat lokalveibru over Glomma

Statens vegvesen har utarbeidet et revidert alternativ A2 som innebærer at det bygges en separat lokalveibru med fire meter gang- og sykkelbane parallelt med ny 4-felts bru over Glomma. Ny lokalveibru er en vesentlig endring og gjør at prosjektet blir dyrere enn kostnadsrammen i Nasjonal transportplan (NTP) på 2550 millioner kroner. Ny beregnet kostnad er 2876 millioner kroner. Kostnadsøkningen er nå til intern behandling i Statens vegvesen.

Les mer her

Kontaktperson i Statens vegvesen er avdelingsdirektør Nils Karbø, tlf. 907 59 656

Fet kommune skal sluttbehandle Statens vegvesen sine forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing. Etter en administrativ behandling vil saken fremmes for kommunestyret som vil ta stilling til valg av trasé for ny RV 22 over Glomma ved Fetsund. Rådmann Lars Andreas Uglem sier i en kommentar til pressemeldingen at kommunen nå foreløpig avventer den interne behandlingen i Statens vegvesen i forhold til kostnadsøkningen på alternativ A2. Uglem forventer at dette blir avklart raskt slik at administrasjonen i Fet kommune får oversendt saken og kan vurdere begge veialternativene. Når dette er gjort vil rådmannen fremme en sak til politisk behandling der et av alternativene anbefales.

Tips en venn  Skriv ut