Anbefaler trasé for ny rv. 22 over Glomma

Overrekkelse av forslag til kommunedelplan


Statens vegvesen anbefaler alternativ A2; 4-feltsbru med separat gang- og sykkelvegbane i sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing.