Avløp

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

Renseanlegget ligger på Tangen i Sørum kommune og er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2017 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet.

Renseanlegget renser kloakken via mekanisk, kjemisk og biologisk prosess. Sluttproduktene er vann og slam. Det rensede vannet slippes ut i Glomma. Dette vannet tas det regelmessig prøver av for å sikre at kravene til forurensningsmyndighetene innfris. Slammet sendes ut for videre behandling.

Hvordan unngå tette avløp:

Ikke kast ting i utslagsvask. Dette kan sette seg fast i avløpet.

Ikke bruk matkvern i utslagsvask - det er ikke tillatt.

Tørk av fettet i stekepanna med tørkepapir og kast papiret i matavfallet

Etterskylling med varmt vann og såpe er ikke noe godt alternativ. Problemet bare forflytter seg videre utover i nettet når fettet størkner.

Bruk avløpsløsere med fornuft. Sørg for alltid å lese bruksanvisning nøye før du heller det i avløpet.

 

Dersom avløpsledningene blir overbelastet eller går tett kan det komme kloakk opp av sluk i kjelleren. Det er viktig at ingen kaster annet enn papir og det vi gjør fra oss i toalettet. Ledninger for regnvann og dreneringsvann skal ikke kobles på avløpsledningen. Dette skal håndteres på egen tomt.

Felles for vann og avløp er at du selv har ansvar for feil på privat ledning. Dette er den delen av anlegget som går fra tilkoblingspunktet på den kommunale ledningen gjennom tomten og inn i boligen. Utvendig stoppekran skal alltid være tilgjengelig.

Septikk

Over 500 abonnenter har egen septikktank. Tømming av tankene utføres for tiden av firmaet Br. Stenskjær AS. Mange har også egne minirenseanlegg. Dette er typer minirenseanlegg som er godkjente av kommunen https://www.sintefcertification.no/search/index?q=Godkjente++mini+renseanlegg+&page=1

Fett- og olje

Ved innstallering av fettutskiller i ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal det omsøkes i sanitærabonnementet. Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge. Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes. Det skal også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadplikt § 10-1. Denne søknaden sendes byggesaksavdelingen.

Tømming av fettutskiller

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Kommunalteknikk skal ha kopi av denne avtalen. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse, mengde og avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften se kap. 15. Det skal også søkes om abonnement på sanitært anlegg. Slike virksomheter er f.eks: bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssntraler for kjøretøy, anlegg for understellsbehandling som service- vaske- og smørehaller. Det er viktig å sette seg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007).

Kjelleroversvømmelser

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

 

Bilde avløp.gif

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145

Artikler og nyheter