Avløserordningene i jordbruket

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Ansvar: Samfunn og næring

  Beskrivelse

  Velferdsordningene består av to ordninger:
  Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning. For å kunne få tilskudd til avløsning må foretaket disponere dyr pr. 1.1 ved inngangen av avløseråret og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.
  Avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.
   

  Målgruppe

  Landbruksforetak

  Kriterier/vilkår

  Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret
  Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer
   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknaden om avløsertilskudd ferie og fritid sendes inn elektronisk via Altinn eller via Landbruksdirektoratets hjemmesider. Søknadsfristen er 20. januar.

  Søknad om avløsertilskudd ved sykdom og fødsel m.v sendes til kommunen seinest tre måneder etter siste dag i perioden avløsningen har funnet sted. Søknadsskjema kan lastes ned her:

  https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Ta kontakt med kommunen hvis du lurer på noe i forbindelse med vedtaket eller utbetalingen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.01.2019 15:19

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)