Barnehager

I Fet finnes det totalt 10 barnehager. Disse representerer et mangfold med ulike åpningstider, driftsformer og eierskap.

Barnehagenes formål er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Kommunen og de private barnehagene har et godt samarbeid med felles nettverk for ansatte og felles planleggingsdager.

Kommunalsjef oppvekst: Stein A. Røssaak.
Barnehagefaglig rådgiver: Julie Størksen Hagesæter.