Barnehageundersøkelse i Gan og Enebakkneset

Barn klatrer opp trapp

Fet kommune arbeider med å planlegge framtidens barnehager i Fet. En viktig vurdering er hvor i kommunen barnehagene skal ligge.  Vi vil derfor gjerne vite litt om hvordan befolkningen tenker rundt plassering av barnehager. Det blir derfor sendt en undersøkelse til alle som har barn født i 2012 – 2017 med postnummer 1903 og 1910 som vi har epost-adressen til. Undersøkelsen er anonym. Vi kan ikke se hvem som har svart hva. Undersøkelsen har 3 spørsmål og det er frivillig å svare på undersøkelsen.

Årsaken til denne spørreundersøkelsen er at vi ønsker mer data rundt størrelsen vi skal dimensjonere for i Dalen. Videre vil vi få inn data som kan si noe om eventuelt behov for endrede åpningstider for å kunne bruke tilbudet. Dette må vi vite noe om slik at barnehage og skolebruksplanen blir treffsikker.

Har du barn som er født mellom 2012-2017 og innehar postnummer 1903 eller 1910 og ikke har mottatt noen epost rundt dette, klikk her for å få tilgang til undersøkelsen

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.