Beboerparkering

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Beboerparkering i et gitt område skal gi bedre parkeringsforhold for de som bor i området og som ikke har private parkeringsmuligheter, som garasje.

  Kommunen kan reservere parkering for parkerende bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering.

  Mange kommuner krever et gebyr for beboerparkering. Gebyret besluttes av kommunen.

  Når en ordning med boligsoneparkering er innført, skal kommunen følge opp situasjonen i tilliggende områder. Etterspørselen etter parkering kan bli forskjøvet til andre, nærliggende områder.

  Innenfor en boligsone kan det fortsatt reserveres plasser for spesielle formål. Det kan gjelde for eksempel HC, bildeling, El- og Hy-drevne biler. Slike plasser kan ikke benyttes med vanlig beboerkort.

  Kriterier/vilkår

  Du må søke kommunen for å få en parkeringstillatelse. Når du har fått tillatelse i form av et parkeringskort, skal kortet plasseres godt synlig bak frontruten.

  Dersom noe endrer seg som kan ha betydning for tillatelsen du har fått, har du plikt til å informere kommunen om det.

  Lover

  Se vegtrafikkloven § 8 og parkeringsforskriften § 29 og § 30.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 27.07.2017 11:03

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk