Behov for flere ansatte for å gi et godt tjenestetilbud

Fellesnemnda 151117

-Det vil bli behov for flere ansatte, ikke færre. Det sier leder for fellesnemda, Ole Jacob Flæten. 

De tre kommunene er i sterk innbyggervekst og vil hver for seg ha behov for et økt antall lærere, barnehageansatte og ikke minst innenfor helse og eldreomsorg fremover. Flæten sier også at naturlige avganger, som at folk skifter jobb og noen pensjoneres medfører at ingen blir sagt opp som direkte følge av sammenslåingen mellom de tre kommunene.

Ansattes rettigheter sikret
Et av de mest sentrale punktene når de tre kommunene skal slås sammen, er å sikre en forutsigbar omstillingsprosess som både arbeidsgiver og arbeidstaker står bak. 15. november møttes fellesnemda og vedtok en omstillingsavtale som skal sikre dette. De viktigste punktene i avtalen er:

  • Ingen blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen og beholder sine lønns- og arbeidsvilkår.
  • Ansatte som får permisjon i perioden frem til ny kommune er på plass, kan ikke regne med å komme tilbake i samme stilling.
  • Permisjoner som blir gitt før ny kommune er etablert, kan ikke påregnes å løpe etter 1.1.2020. Da må det søkes til omstillingsutvalget om dette.

Her kan du lese omstillingsavtalen

Fundamentet for den nye kommunen er lagt

- Vi hadde viktige saker for den videre prosessen til behandling, sier Flæten. I tillegg til omstillingsavtalen, behandlet fellesnemda to andre sentrale dokumenter som danner fundamentet for arbeidet med å bygge den nye kommunen:

Dette er fellesnemnda

Øverste politiske organet med ansvar for å forberede sammenslåingen av de tre kommunene.

Består av 16 politikere fra de tre kommunene.

Fet har fire representanter, Sørum har fire representanter og Skedsmo har 8 representanter Fellesnemndas leder har dobbeltstemme.

Leder er Ole Jacob Flæten. Nestleder er Marianne Grimstad Hansen.

Styringsdokument:
Å slå sammen tre kommuner er en omfattende og krevende prosess. Det vedtatte styringsdokumentet beskriver fremdriftsplanen mot 2020. Arbeidet blir ledet av en prosjektleder som også blir den fremtidige rådmannen. Det vil settes i gang mellom 50 og 100 delprosjekter i 2018 som skal arbeide med det fremtidige tjenestetilbudet og organiseringen. Det ble vedtatt at fellesnemda skal arbeide videre med å definere felles mål for byggingen av den nye kommunen. Her kan du lese styringsdokumentet

Kommunikasjonsstrategi:
God, tydelig og fortløpende informasjon og dialog underveis i arbeidet skal skape trygghet for innbyggere og ansatte. Fra neste år skal det etableres felles kommunikasjonskanaler og en egen kommunikasjonsgruppe skal fortløpende informere om arbeidet underveis og det kommende tjenestetilbudet for innbyggerne i den nye kommunen. Her kan du lese kommunikasjonsstrategien

Inndeling i lensmanns og politidistrikt
Fet og Sørum har opplevd å ikke bli hørt i sine tidligere krav om at lensmann- og politidistrikt skal samsvare med kommunegrensen til den nye kommunen. Fellesnemda vedtok på bakgrunn av dette å sende et krav til politidirektoratet om samsvar mellom politidistrikt og kommunegrenser.

Alle sakene som ble behandlet kan du lese her.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00