Barn og unges kommunestyre (BUKS)

BUKS-medlemmene 2017

BUKS er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organer og skal spørres i saker som gjelder barn og unge.

Generelt om BUKS i Fet

Barn og unges kommunestyre har møter 3-4 ganger hvert skoleår. Representantene og vararepresentantene til BUKS velges for hvert skoleår, alle blir invitert til møtene.

Arbeidet i BUKS er en del av opplæringen i samfunnsfag og norsk. Det å lære om demokrati og demokratiske prosesser er viktig kunnskap.

Møtene er fra klokken 10.00 -13.00. Elevene blir fulgt til møtene av en representant fra skolen. Hvis dette ikke er mulig, eller nødvendig, ordner skolen med skyss til representantene og vararepresentantene.

Kontaktperson for saker til BUKS: Roger Wangberg, mobil 93660011

Årets representanter i BUKS

Østersund Ungdomsskole:

Kontaktperson: Malin Fuløp          

10. trinn:

 • Thomas Gullord Hoftvedt (10C)
 • Jenny Westerby (10B)

9. trinn:

 • Peter Sande (9A)
 • Laura Shorsj Ekre (9E)

8. trinn

 • Emil Andreas Elvnes (8B)
 • Madelen Garpe-Hallø (8C)

Hovinhøgda:

Kontaktlærer for elevråd: Trond Lenvik                 

Elevnavn kommer

Garderåsen

Kontaktperson: Erik Løvholm

Elevnavn kommer

Riddersand:

Kontaktperson: Hege Therese Wahl

 • Christian Sletta Johansen
 • Lars Petter Eckholm
 • Hermann Digranes
 • Aviva Korsnes

Dalen skole:

Kontaktperson: Bodil Torp Huse

 • Hanna Hatlestrand Amundsen (5. tr)
 • Erik Leegaard (7. tr)

Vara:

 • Ilias Nori (6. tr)
 • Marthe Victoria Samuelsen (6. tr)

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.