Bygge- og delessaker (pbl kapittel 20)

1. Generelt

I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter punktene 2 – 7 kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner etter punkt 8. Dette gjelder med unntak av selvstendig søknad om oppføring, endring eller reparasjon av pipe/ildsted.

Ved rammetillatelse skal det faktureres for hele gebyret for tiltaket.

Ved avslag og for tiltak som ikke kommer til utførelse, betales 50 % av fullt gebyr.

Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad om tiltak, betales 25 % i tillegg til det opprinnelige gebyret regnet etter gjeldende satser på fornyelsestidspunktet.

Hvis kommunens tilsyn viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll kan bygningsmyndigheten rekvirere sakkyndig bistand i samsvar med bestemmelsene i pbl. § 25-2 annet ledd. Til dekning av dette kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

2. Søknadspliktige tiltak, pbl § 20-3 – boliger 

Boenhet 2018 2019
Søknadspliktige tiltak, pbl § 20-1 – boliger i småhus 25.800 26.500
Den andre boenheten, uansett størrelse 13.000 13.350
Fra og med den tredje til og med den fjerde boenheten, uansett størrelse 10.250 10.500
Fra og med den femte boenheten, uansett størrelse 6.450 6.600

For kombinasjonsbygg (boligformål og andre formål) beregnes gebyret for boligdelen iht. 2 og gebyret for øvrige arealer iht. 3.
Når bolighus inneholder arealer for næringsvirksomhet, skal det for disse arealene betales gebyr etter punkt 3.

3. Byggesaker - Søknadspliktige tiltak som ikke faller inn under punkt 2.

For behandling av søknad om oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg, samt bruksendringer av nevnte tiltak betales gebyr etter tiltakets BRA:

Sats per m2 2018 2019
0 m2 – 200 m2 133 137
201 m2 – 1000 m2 58 60
Alt over 1000 m2 27 28

Minstegebyret er kr 8 000,-
Maksimumsgebyret er kr 1 000 000,-.

  2018 2019
For søknad om tillatelse til oppføring av frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse og som er samordnet med annen tiltakssøknad 3.600 3.700

4. Søknadspliktige tiltak, pbl § 20-4 

Type sak 2018 2019
Pr. sak som krever oppdatering av offentlige kart og register 7.200 7.400
Pr. sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart og register 3.800 3.900
Søknad om tillatelse til oppføring av frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse og som er samordnet med annen tiltakssøknad 3.800 3.900

5. Søknadspliktige tiltak som ikke kan måles etter areal, herunder riving

Type sak 2018 2019
Selvstendig søknad om oppføring, endring eller
reparasjon av pipe/ildsted, samt tiltak i våtrom
1.000 1.030
For søknader som ikke krever oppdatering av offentlig
kart og register:
4.000 4.100
For andre søknader etter pbl § 20-1, pr. søknad: 8.000 8.200

Det betales ikke eget gebyr for saksbehandling av bygningstekniske installasjoner som inngår som en naturlig del av søknad om annet tiltak.

6. Søknad om endring av tillatelse

Endring av tillatelse 2018 2019
Pr. søknad 3.200 3.300

Dersom arealet økes, skal det i tillegg betales gebyr for det økede arealet etter punkt 3.

7. Tilleggsgebyr – flere tillatelser

Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr for den andre igangsettingstillatelse og for hver igangsettingstillatelse etter denne.

Flere søknader 2018 2019
Pr. igangsettingssøknad fra og med den andre 3.800 3.900

8. Dispensasjon etter kap. 19

Type dispensasjon 2018 2019
Separat søknad om dispensasjon 7.200 7.400
Dispensasjonssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad 3.800

3.900

9. Frikjøpsordning for parkeringskrav (pbl. § 11-9 nr. 5)

Iht. Kommuneplanens bestemmelser kan kommunen samtykke i at det i stedet for etablering av parkeringsplass på egen grunn, eller på privat fellesareal, blir innbetalt et beløp til kommunen pr. manglende parkeringsplass. Beløp for frikjøp av parkeringsplasser: kr 41 000,- pr. parkeringsplass (ikke mva.-pliktig).
Beløpet skal være innbetalt til kommunen senest når brukstillatelse foreligger. Frikjøpsordningen gjelder ikke for sykkel eller MC parkering.

10. Søknad om ansvarsrett

Type ansvarsrett 2018 2019
Gebyr for søknad om personlig ansvarsrett for selvbygger 2.450 2.500

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer