Byggesak

Avdeling for byggesak utfører en rekke utadrettede oppgaver på vegne av kommunen. Det gjelder behandling av byggesaker og utslippssaker etter henholdsvis plan- og bygningslovgivningen og forurensningslovgivningen. Byggesak fører også tilsyn med at denne lovgivningen overholdes i kommunen.

Søknadsplikt etter plan- og bygningslovgivningen 
Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, riving og endring av byggverk, samt vesentlige terrenginngrep, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt til kommunen, og den deretter har gitt tillatelse. Hvilke tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og hvilke tiltak som kan forestås av tiltakshaver framgår av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4, samt byggeforskriften SAK10 kapittel 2 og 3 – se lenken Byggeregler.

Unntak fra søknadsplikten etter plan- og bygningslovgivningen
Noen byggetiltak er unntatt fra byggesaksbehandling. Nærmere redegjørelse for hvilke tiltak som omfattes av unntakene og vilkårene for unntak, framgår av byggesaksforskriften SAK10 kapittel 4 – se lenken Byggeregler.

Forenkling i byggeforskriften fra 1.juli 2015
Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, gjeldende reguleringsplaner og kommunale vedtekter eller annet regelverk.

En utfyllende liste over tiltak som kan oppføres uten søknad kan du se på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.

Søknadsplikt etter forurensningslovgivningen
Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus, hytter og mindre tettbebyggelse kan ikke etableres eller økes vesentlig før søknad om utslipp på forhånd er sendt til kommunen, og den deretter har gitt utslippstillatelse. Se forurensningsforskriften kapittel 11, 12 og 13.

Informasjon, råd og veiledning

Nabolister kan bestilles på infoland eller utlevers ved personlig oppmøte.

Fet kommunes kartportal benyttes til å ta ut situasjonskart i bygge- og delesaker. I kartportalen finner du også reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser.

Byggesaksavdelingen svarer også på spørsmål og gir råd og veiledning når du skal bygge eller søke om utslippstillatelse.

Du bør ringe og avtale tid dersom du ønsker en forhåndskonferanse med saksbehandler.

Kontakt oss

Samfunn og næring, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf:. 63 88 61 00