Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Det er ulike klageregler som gjelder for eiendommer hvor det benyttes Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag, og der hvor kommunen selv har taksert eiendommen.

  Målgruppe

  Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

  Kriterier/vilkår


  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

  Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 19
  Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 8A-3
   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Boligeiere med Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag

  Det er Skatteetaten som gjør rettelser av feil i boligverdien, og eier kan melde i fra til Skatteetaten om feil i boligverdien i forbindelse med innlevering av skattemelding eller skatteoppgjøret. Det er Skatteetatens regler om retting som gjelder.

  Mer informasjon finnes på Skatteetatens sider: www.skatteetaten.no/bolig

  Dersom rettingen tas til følge, må eier melde ifra til Skatteetaten om at de må sende melding til kommunen om endringen i boligverdi, ettersom endringen har konsekvenser for eiendomsskatten. Frem til kommunen mottar en slik melding fra Skatteetaten må eier betale eiendomsskattefakturaene som kommer. Når kommunen mottar melding om endring fra Skatteetaten vil for mye innbetalt eiendomsskatt bli tilbakebetalt.

  Klage som gjelder fritak for nybygde boliger (inntil to år) og tilordning av bunnfradrag sendes skriftlig til Fet kommune innen 6 uker etter skatteseddel er sendt ut og skattelisten er offentliggjort.

  Eiere av eiendom kommunen har taksert

  Klage på eiendomsskatt må sendes innen 6 uker etter skatteseddel er sendt ut og skattelisten er offentliggjort. Klage sendes til Eiendomsskattekontoret i Fet kommune.

  Det kan klages hvert år, men man kan ikke klage på samme ting to ganger innenfor  takseringsperioden.

  Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, har du anledning til å klage. Klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil (f.eks. areal) bør det som utgangspunkt legges frem godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

  Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet (sone, indre og ytre faktor i takseringsreglene), ber vi deg om å konkretisere hva du klager over, og begrunne det så godt du kan.

  Vi ber om at klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer (og eventuelt feste- og seksjonsnummer). I tillegg ber vi om at det oppgis et telefonnummer du kan treffes på.

  Under klagebehandling kan alle sider av taksten prøves, og taksten kan også endres til skatteyters ugunst.

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Klager blir behandlet av sakkyndig eiendomsskattenemnd. Dersom nemnda ikke tar klagen til følge, blir den sendt videre til klagenemnd for eiendomsskatt.

  Selv om du klager på eiendomsskattetaksten skal fakturaene betales. Ved medhold i klage, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet


 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 04.12.2019 13:52

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Priser og gebyrer