Kommuneplan 2007-2019

Vedtatt 21. mai 2007. Erstattet av ny plan i møte den den 22. juni 2015.

Kommuneplanen består av følgende deler: Samfunnsdel, Arealdel, kart, rammeplan for avkjørsler og støysonekart. Se lenker under.