Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og hvilke måloppnåelser planen forventes å ha. Det skal også redegjøres for hvilke temaer som skal konsekvensutredes, og prosess for medvirkning

i videre fase.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-9, fastsatte Fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.06.2017 sak nr. 21/17 følgende planprogram

  • Planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen Næringsområde
Tips en venn  Skriv ut