Fastsetting av planprogram for områdereguleringsplan Warå mølle

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og hvilke måloppnåelser planen forventes å ha. Det skal også redegjøres for hvilke temaer som skal konsekvensutredes, og prosess for medvirkning

i videre fase.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-9, fastsatte Fet kommunestyre i møte den 19.06.2017 følgende planprogram:

  • Planprogram for områdereguleringsplan Warå Mølle
Tips en venn  Skriv ut