Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare

Skogbrannindeksen kan man finne på: yr/spesialvarsel/skogbrannindeks

Supplert med andre meteorologiske data og kunnskap om forhold i de forskjellige områdene i skogen gjelder følgende sterke oppfordring for tilpassing av skogbruksaktiviteten.

Dette er indeksen:


GRØNN OG GUL – ingen eller liten skogbrannfare (1 - 40)

Vanlig oppmerksomhet i forbindelse med steinskjæring og vedkjøring med kjetting og belter i blokkrik mark

Unngå søl med bensin/drivstoff og olje

Bålbrenning forbudt i perioden 15/4 til 15/9

 

ORANGE varsel – skogbrannfare (40-70)

Større oppmerksomhetskrav

Alle krav under grønn gjelder

Vurder om kjøring uten belter og kjetting er mulig

Skogbrannpakken fra Skogbrand forsiktig skal være tilgjengelig på

hogstplassen

 

RØDT varsel – meget stor skogbrannfare (70-150)

Alle forholdsregler for orange varsel gjelder

Ikke drift der skogbrann kan spre seg tilbebyggelse

Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra

kjettinger/belter

Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller

annet brennbart materiale

Unngå drift på tørre furukoller

Utvise ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje,

bruk av sveiseapparater eller åpen ild

All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart

Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i

områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder

Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking

Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind

Ikke forlat hogstområdet før minst 1⁄2 time etter at driften er

avsluttet for dagen

 

MØRKERØDT – Ekstremt tørt (>150)

Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare

enn indeksen tilsier

Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn

eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør

tilpasses driftsområdets størrelse

Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

Tips en venn  Skriv ut