Forliksråd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

  Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

  All kontakt til Fet forliksråd rettes mot

  Roar Blikstad
  Forliksrådssekretær
  Telefon: 63 85 41 10 
  Epost: roar.blikstad@politiet.no
  www.politi.no 

  Målgruppe

  Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

  Samarbeidspartnere

  Fylkesmannen har tilsyn med forliksrådene.

  Pris for tjenesten

  Rettsgebyrloven § 7 regulerer plikten til å betale gebyr.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 17.08.2017 18:01

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)