Forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 170 Heia - Mork - Kunngjøring på hjemmeside

Illustrasjon Heia - Mork

Statens vegvesen har i samråd med Fet og Sørum kommuner utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 170 mellom Heia og Mork. Denne strekningen er mer ulykkesbelastet enn gjennomsnittet for tilsvarende veger, og den foreslåtte reguleringsplanen er et ledd i arbeidet for å trafikksikre fv. 170.

Planområdet omfatter en parsell av fv. 170 på 8 kilometer mellom Heia i Fet kommune og Mork i Sørum kommune med nødvendig sideareal for breddeutvidelse, midtdeler, utvidelse av kryss, omlegging av lokalveger og massedeponi. 1,8 km av parsellen ligger i Fet kommune og 6,4 km i Sørum kommune.