Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020

Formannskapet vedtok i møte 5.9.16 (sak 117/16) å legge forslag til planstrategi for Fet kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

I den kommunale planstrategien gjøres en vurdering av kommunens samlede planbehov. Gjennom vedtak av planstrategien bestemmer kommunestyret hvilke planer som skal videreføres, rulleres, fases ut og hvilke nye planer det er behov for i perioden. Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Dette er derfor ikke en arena hvor man skal vedta mål og strategier, men man skal drøfte utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og organisasjon, som grunnlag for å vurdere planbehovet.

Frist for innspill er 5. oktober 2016. Innspill kan sendes til postmottak@fet.kommune.no eller til Fet kommune, Postboks 100, 1901 Fetsund. Innspill merkes med «kommunal planstrategi».