Forslag til Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma

02.03.17

Forslag til kommunedelplan for RV-22 kryssing av Glomma klar til politisk behandling. Saksfremstillingen finner du her.

Folkemøte, ny Glommakryssing (6.april, 2017)

Bakgrunn for saken

Riksveg 22 har vært en ryggrad i utviklingen av Fetsund tettsted som over tid har gått fra å være en hovedpulsåre til å bli en barriere i tettstedet. Bakgrunnen for ny Glommakryssing er at veistrekningen fra Kringenkrysset til Hovinhøgda har en trafikkmengde som overskrider vegens kapasitet og som medfører til dels store kødannelser i morgen og ettermiddagstrafikken på dagens 2-felts veg. Kommunedelplanen for Rv 22 – kryssing av Glomma er en videreføring av den nye 4-felts parsellen på rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garderveien i Fet kommune, som ble åpnet 3. desember 2015. Alternativene bygger på linjeutredningene fra «Mulighetsstudie for kryssing av Glomma» utarbeidet i 2012. Det ble i forkant av kommunedelplanarbeidet gjennomført en silingsfase hvor alternativene fra mulighetsstudien ble redusert ned til 3 stk. (A, C2 og D2) pluss alternativ E2 – totalt 4 alternativer. Alternativene ble deretter målt opp mot ulike kriterier utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe fra Statens vegvesen og Fet kommune under ledelse av Sweco AS som rådgiver. Gjennom høringsperioden for planprogrammet og videre arbeid med prosjektet ble det besluttet å konsekvensutrede ytterligere 2 alternative linjer, hhv. alternativ D2.1 og A2. Kommunedelplanprosessen ble igangsatt for å avklare traséer for framtidig ny rv. 22 over Glomma. Statens vegvesen Region øst har gjennomført dette planarbeidet og Fet kommune er planmyndighet.

Konklusjon fra rådmannens vurdering i saken

Den samfunnsøkonomiske analysen innebærer flere verdivalg. Det viktigste verdivalget for rv. 22 - kryssing av Glomma er om den nye hovedveien skal gå gjennom Fetsund eller legges i en trase utenom tettstedet. Samferdselsdepartementet har gitt klart uttrykk for et slikt verdivalg i brev til vegdirektoratet den 19.12.2014, med sterke føringer om å legge hovedveger utenom byer og tettsteder. Rådmannen vurderer at alternativ A2 først og fremst er en løsning for alle som skal passere gjennom Fetsund og i mindre grad en løsning for alle som bor her. Rådmannen vurderer at alternativ E2 har betydelige og avgjørende kvaliteter som veier opp for merkostnadene, og at E2 er det mest bærekraftige alternativet i et langsiktig perspektiv.

Rådmannens innstilling til den politiske behandlingen av saken

Forslag til kommunedelplan for Rv. 22 – kryssing av Glomma med konsekvensutredning, alternativ A2, D2.1 og E2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14.

Trasealternativ E2 gir en langsiktig og bærekraftig løsning både for lokaltrafikken i Fetsund og for gjennomgangstrafikken på rv. 22. Alternativet er i samsvar med føringer fra Samferdselsdepartementet om å legge gjennomkjøringsveger utenom byer og tettsteder, og tilrettelegger for fremtidig utvikling av Fetsund tettsted på en god måte. Alternativ E2 er Fet kommunes foretrukne trasealternativ.

Politisk behandling og offentlig ettersyn

Statens vegvesen Region øst har utarbeidet forslag til kommunedelplan for 3 alternative linjer til fremtidig ny rv. 22 over Glomma, henholdsvis linje A2, D2.1 og E2. Forslagene til Rv. 22 – kryssing av Glomma skal behandles av fast utvalg for plansaker på møte 20.03.2017 og Fet kommunestyre 03.04.2017. Det vil da bli gjort vedtak om å sende kommunedelplanforslagene på høring og legge planforslagene ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. Saken vil være ute til offentlig ettersyn fram til 09. juni 2017. Etter behandling av innkomne høringsuttalelser saken planlagt endelig behandlet i fast utvalg for plansaker og Fet kommunestyre i september og oktober 2017.

Info om kommunedelplanen finnes også vegvesenets hjemmesider:
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glommakryssing

Alternative traseer.jpg


Fet kommunestyre vedtok i møte den 3. april, sak nr. 29/17, å legge forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma ut til offentlig ettersyn.

Høringskumentene finner du her.
Høringuttalelsene finner du her

Tips en venn  Skriv ut