Forslag til lokal forskrift om åpen brenning

Fet kommune legger med dette forslag til lokal forskrift om åpen brenning ut på høring

Forslaget til lokal forskrift er utarbeidet av Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR).
NRBR ønsker at det skal innføres en likelydende forskrift for kommunene tilsluttet NRBR.
Dette for å skape mer forutsigbarhet for publikum, samtidig som det vil lette NRBRs arbeid at samtlige kommuner tilsluttet NRBR har likelydende regelverk.

Forslaget til lokal forskrift om åpen brenning og samlet saksprotokoll fra den politiske behandlingen kan leses på www.fet.kommune.no

Eventuelle innspill til forslaget må fremmes innen 12. juni 2018.

Høringsuttalelser kan sendes pr. e-post til: postmottak@fet.kommune.no
eller pr. post til: Fet kommune, Postboks 100, 1901 Fetsund.