Forslag til planprogram for Warå mølle

Warå mølle illustrasjon

Planutvalget i Fet kommune vedtok i møte den 7. mars 2016, under sak 10/16, å legge Forslag til planprogram for Warå mølle ut på offentlig ettersyn og sende det på høring. Vedtaket var enstemmig.

Vedlagt følger Forslag til planprogram for Warå mølle, datert 24.02.2016. Planområdet strekker seg fra Svingen stasjon i syd til Fråstad gård i nord. Planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelse av en områdereguleringsplan. Forut for forslag til planprogram, ble det utarbeidet en overordnet mulighetsstudie for trafikk og adkomst. Denne var delvis førende for planområdets avgrensning.

Et av kommuneplanens hovedgrep er økt satsing i sentrum og på stasjonene langs Kongsvingerbanen. Svingen stasjon er en avgjørende brikke i dette grepet og et viktig element i kommunens langsiktige arealstrategi. En sterk satsing på Svingen stasjon og nærområdene, vil kunne bidra til å dempe det økende trykket på veinettet gjennom tilrettelegging for økt boligbygging nær attraktive kollektivknutepunkt. En ønsker også å legge til rette for økt innfartsparkering innenfor planområdet.

Innspill til planprogrammet bes sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund, eller på e-post til:
postmottak@fet.kommune.no, innen 24. juni 2016.