Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til funksjonshemmede i alle aldre.

Tilrettelagt skole: Alle har rett og plikt til å gå på grunnskolen. Elevene har rett til et tilrettelagt skoletilbud. Videregående opplæring skal også tilrettelegges om det er behov for det. Flere skoler har egne klasser med tilrettelagt undervisning.

Arbeid:  Fet kommune har i samarbeid med NAV-arbeid opprettet en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) på Heia Vita AS. De som ikke kan være med på VTA, vil kunne få plass på aktivitetssenteret som drives i samarbeid med kommunen.

Bolig: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker. Fet kommune har to tilrettelagte boliger, Sørli og Fallertun.
Ergoterapeut kan hjelpe til med å få boligen tilrettelagt.
Husbanken kan gi lån og tilskudd for å tilpasse boligen. NAV-sosial kan gi råd og veiledning om dette.

Fritid: Alle har behov for en meningsfylt fritid. Noen vil trenge litt hjelp for å få til dette. Kommunen prøver å legge til rette for dette bl.a gjennom å tildele støttekontakter, ledsagerbevis og hjelpe med å skaffe hjelpemidler. Kommunen har også mulighet til å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner for å få til tilbud.

Tjenesten for funksjonshemmede treffes på telefon: 63 88 75 00.
Besøksadresse: Pålsebakken 5, Fetsund

 

2014-11-24 Nina Østnes
Tips en venn  Skriv ut