Fysioterapi

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

  Målgruppe

  Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

  Kriterier/vilkår

  Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

  Det kreves rekvisisjon fra lege for å få behandling individuelt eller i gruppe

  Samarbeidspartnere


  ergoterapeuter, leger, hjemmetjenesten, helsestasjon, barnehager, skoler og NAV Hjelpemiddelsentralen.

  Pris for tjenesten

  De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

  For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

  Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

  Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

  Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

  Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Henvisningene blir vurdert fortløpende evnt. i møte hver 14.dag.

  Saksbehandlingstid

  Henvisningene bir prioritert etter alvorlighetsgrad. Dvs at de fleste må regne med ventetid på tjenesten.

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.01.2019 16:12

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)