Godkjenning og tilsyn av barnehager

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Godkjenning av barnehage 

  Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

  Kommunen avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

  Tilsyn med barnehager

  Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehager i kommunen. Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter og sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsyn kan gjennomføres ved både skriftlig og stedlig tilsyn.

  Plan for tilsyn med barnehager

  Barnas miljø i barnehagen

  Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer.

  Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

  Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 15.08.2017 14:51

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)