Stortingsvalg 2017

Her finner du alt du trenger å vite før høstens valg

Valglogo 2017

Valgdagen for årets Stortingsvalg er fastsatt av Stortinget til mandag 11. september 2017.

Fet kommunestyre vedtok i møte 31.10.2016, sak 122/16 at det også skal avholdes valg i Fet kommune søndag 10. september 2017.

Stemmetider

Stemmetiden i valglokalene ved årets Stortingsvalg er av Fet valgstyre fastsatt slik:

 • Søndag 10. september 2017  kl. 16:00  -  20:00
 • Mandag 11. september 2017  kl. 12:00  -  21:00

NB! Det gjøres oppmerksom på ulik åpningstid og stengetid søndag og mandag.

Valgresultatene kan du følge her: http://valgresultat.no
Her vil valgresultatene for hele landet og for hvert enkelt fylke og kommune bli publisert etter hvert som de innrapporteres mandag 11.09.17. Første innrapportering er kl. 21:00.

Valgkretser og valglokaler

Kretsnummer

Kretsnavn

Valglokale

01

Garderåsen

Garderåsen skole

02

Hovinhøgda

Hovinhøgda skole

03

Roven

Roven Grendehus

04

Jahren

Riddersand skole, Ridderhallen

05

Dalen

Dalen skole, Gymnastikksalen

06

Enebakkneset

Enebakkneset Grendehus

Det er ikke gjort endringer i valgkretsgrensene ved årets valg. Opplysninger om valgkrets, valglokale, stemmetider m.v. vil være inntatt på valgkortet som sendes alle stemmeberettigede i begynnelsen av august 2017.

Se også www.valglokaler.no

Nettstedet vil være tilgjengelig fra ca. 10. august. Her kan velgerne finne valglokaler, åpningstider og kartfunksjon for både forhåndsstemmegivningen og valgdagene.

Ordinær forhåndsstemmegivning, legitimasjon og valgkort

Ordinært mottak av forhåndsstemmer til Stortingssvalget foregår på Fet rådhus i perioden torsdag 10. august til og med fredag 8. september 2017.

Mottak av forhåndsstemmer vil finne sted i rådhusets ordinære åpningstid mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 15:30.

I tillegg er det vedtatt utvidet åpningstid/lørdagsåpent følgende dager:

 • Torsdag 24. august 2017, kl. 08:00 – 20:00
 • Torsdag 31. august 2017, kl. 08:00 – 20:00
 • Lørdag 02. september 2017, kl. 10:00 – 14:00
 • Mandag 04. september 2017, kl. 08:00 – 21:00
 • Tirsdag 05. september 2017, kl. 08:00 – 21:00
 • Onsdag 06. september 2017, kl. 08:00 – 21:00       
 • Torsdag 07. september 2017, kl. 08:00 – 21:00

Legitimasjon

 • For å kunne forhåndsstemme du ha gyldig legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde.

Valgkort

 • Velgere som avgir forhåndsstemme i egen kommune skal legge sin stemmeseddel rett i urnen uten konvolutt og omslagskonvolutt.

Det er derfor ikke lenger et krav at velgeren må ha med valgkort. Det er imidlertid en stor fordel for stemmemottaker at valgkortet tas med når du skal stemme slik at stemmemottaker enklere kan gjenfinne velgeren i manntallet ved hjelp av strekkoden som er trykt på valgkortet.
 

 • Velgere som er hjemmehørende i en kommune, men som avgir forhåndsstemme i en annen kommune, må imidlertid ha med seg valgkort.
  Disse stemmene skal mottas med valgkort, stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt og sendes på raskeste måte til den kommunen velgeren er manntallsført.

Valgkort blir sendt alle manntallsførte i begynnelsen av august. Dersom valgkortet ditt er kommet bort kan forhåndsstemmemottaker skrive ut et nytt til deg når du kommer for å forhåndsstemme. Dersom du nylig har flyttet til Fet og din flyttemelding er registrert av folkeregisteret etter 30/6-2017, vil du fortsatt være manntallsført i den kommunen du flyttet fra.

For å få avgitt stemme må du da:

 • forhåndsstemme
  Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. De vil sende stemmen til den kommunen du er manntallsført. De vil også utstede valgkort til deg dersom du ikke har mottatt dette fra din tidligere bostedskommune
 • oppsøke tidligere bostedskommune på valgdagen(e) og avgi vanlig valgtingsstemme der

NB!
Vær oppmerksom på at ikke alle kommuner avholder valg søndag 10. september. Stemmetidene kan også være forskjellige fra kommune til kommune.

Dersom du har spørsmål vedr. ovennevnte – ta kontakt med Fet valgstyre på tlf. 63 88 61 00, evt. på e-post til postmottak@fet.kommune.no.

Valgstyret

Valgstyret i Fet kommune er personidentisk med formannskapet og velges for 4 år av gangen etter hvert kommunevalg.

Valgstyret for valgperioden 2015 – 2019 har slik sammensetning:

 • Leder: John Harry Skoglund (AP)
 • Nestleder: Thor Grosås (SP)
 • Øvrig valgstyre: Arvid Mytting (H), Anniken Beate Johannessen (H), Mette Scharning (AP), Mai-Liss Elvethun (AP), Arild Ormstad Mossing (FrP)

Formannskapssekretær er sekretær for valgstyret.

Kontaktinfo:
Valgstyret i Fet kommune
Postboks 100
1901 Fetsund

Valgstyrets sekretær:
Jorunn Granli Ramse
Tlf. 63 88 62 88
jorunn.g.ramse@fet.kommune.no

Valgstyrets leder:
John Harry Skoglund
Tlf. 63 88 61 00
Mob. 959 37 640
john.harry.skoglund@fet.kommune.no

Ambulerende forhåndsstemmemottak

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagene eller forhåndsstemme på vanlig måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være mottatt av Fet valgstyre innen tirsdag 5. september 2017, kl. 15:00.

Muntlig henvendelse eller spørsmål om hvordan du skal forholde deg kan rettes til Fet Valgstyre – tlf. 63 88 61 00, evt. på mail til: postmottak@fet.kommune.no

Forhåndsstemming på Pålsetunet

Det arrangeres forhåndsstemmemottak for pasienter og øvrige beboere på Pålsetunet Bo- og servicesenter tirsdag 29. august 2017, kl. 09:30 – 14:00

Forhåndsstemmemottaket vil bli annonsert i lokalpressen og ved oppslag på institusjonen.

Det gjøres oppmerksom på at beboere i ordinære omsorgsboliger, brukere av dagsenteret, ansatte og besøkende må vise legitimasjon for å kunne avgi forhåndsstemme. For pasienter på sykehjemmet er det tilstrekkelig at en ansatt som legitimerer seg bekrefter pasientens identitet.