Hjemmesykepleie

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad sendes tildelingskontoret i kommunen som skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.  Deretter fattes det et vedtak.  

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tildelingskontoret i kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. 

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

  Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
   
  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.09.2019 20:45

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)