Høring - Kulturminneplan for Fet Kommune

kulturminneplan-liten

Formannskapet i Fet kommune vedtok i sitt møte 8.10.2018, sak 135/18, at forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 legges ut til offentlig ettersyn.
OBS! Høringsfristen er utsatt til 1.mars 2019

19.12.18 - 20.01.19

Hensyn til bruk og vern av kulturminner og samordning mellom stat, fylkeskommune og kommune er hjemlet i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og har derfor et selvstendig ansvar for å ta vare på kulturminnene gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette gjelder kulturminner og kulturmiljøer av både nasjonal, regional og lokal verdi. Kommunen har et særlig ansvar for å ta vare på kulturminner med lokal verdi.

Formål med planen er å gjøre forvaltningen av kommunens kulturminner mer forutsigbar og å skape en bevissthet om hvordan prioriteringer av verneverdige områder skal gjøres.
Planens overordnete mål er å «ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Fet, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.»

Plandelen med temaområder og mål gjelder for en tolvårsperiode, tiltaksdelen har fireårsperspektiv og revideres hvert år i forbindelse med kommunens handlingsprogram.
Register over verneverdige kulturminner og kulturmiljøer er i planens vedlegg A. Vedlegget tar først og fremst for seg områder med stor tetthet av kulturminner og er ikke uttømmende.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.11.2018 – 01.03.2019

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 01.03.2019