Stensrud2

Varsel om planoppstart for boligutvikling Stensrud 2

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles herved om oppstart av detaljregulering til boligformål på del av gnr 56/bnr 1 i Gansdalen,...
vannbøtte

Ny høringsfrist på ny forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune

Det har blitt en feil i forslag til forskriftens §4-3, annet ledd. Det står her at kostnader til installasjon av vannmåler inngår i årsgebyret. Dette ...
C2 Illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen C2

Planområdet omfatter eiendommen gnr.39 bnr.106 m.fl. ca. 2 km øst for Fetsund sentrum, og er på ca. 19 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge...

Landbruksplan høringsutkast

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 i møte 29. april 2019 sak 11/19 at forslag til landbruksplan...
Balnes illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan nye boliger på Balnes

Planområdet ligger på Balnes ca. 2,5 km nordvest for Fetsund sentrum, og er på ca. 21 daa. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ca...
Illustrasjon kommuneplan liten

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14, i møte den 25. februar sak nr. 2/19, at forslag til kommun...
kulturminneplan-liten

Høring - Kulturminneplan for Fet Kommune

Formannskapet i Fet kommune vedtok i sitt møte 8.10.2018, sak 135/18, at forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 ...
Illustrasjon oppstart

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 33/18, å sende Forslag til ...
Illustrasjon Riddersand skole

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 32/18, å sende forslag til ...
Dalen skole illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 31/18, å sende forslag til ...
Illustrasjon boliger på Balnes

Varsel om oppstart av detaljregulering for Nye boliger på Balnes - Fetveien 307

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Balnes i Fet kommune for eiendommene med gnr 13 bnr 3...
Illustrasjon, høring løkenåsen 3b

Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen B3

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 22.10.2018 sak nr. 104/18 detaljreguleringsplan 0203 R1...

Forslag til lokal forskrift om åpen brenning

Fet kommune legger med dette forslag til lokal forskrift om åpen brenning ut på høring

Oppstart av navnesak 2017 – Løken/Løykje i Fet kommune

Statens kartverket har iverksatt formell navnesak på navnet Løken / Løykje. Hensikten er fastsette offisiell skrivemåte der det foreligger flere skriv...

Plankunngjøringer

På denne siden har man tilgang til både aktuelle og tidligere plankunngjøringer.