Her kommer høringer

B3

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen felt B3

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 11.06.2018, sak nr. 23/18, å sende forslag til ...

Forslag til lokal forskrift om åpen brenning

Fet kommune legger med dette forslag til lokal forskrift om åpen brenning ut på høring
Hauger gård

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hauger gård

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 19.03.2018, sak nr. 16/18, å sende forslag til ...
Illustrasjon Løkenåsen C1

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen Felt C1

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 5/18, å sende forsl...
Illustrasjon Jølsen endret plan

Offentlig ettersyn av forslag til endring av detaljreguleringsplan Næringsområde Jølsen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 7/18, å legge forslag til e...

Oppstart av navnesak 2017 – Løken/Løykje i Fet kommune

Statens kartverket har iverksatt formell navnesak på navnet Løken / Løykje. Hensikten er fastsette offisiell skrivemåte der det foreligger flere skriv...
fartsbegrensning gansvika

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til lokal forskrift – fartsbegrensning i Gansvika i Fet kommune

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4, vedtok Fast utvalg for kultur og fritid i Fet kommune i møte den 23.08.2017 sak nr. 37/17, å...
Kommuneplan illustrasjon

Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte 19.06.2017 sak 69/17 å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. ...
Illustrasjon aktivitetssenter

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 16.10.2017, sak nr. 33/17, å legge fors...
Glomma Illustrasjon

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Fet kommunestyre vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14, i møte den 3. april, sak nr. 29/17, å legge forslag til kommunedelplan for Rv. 2...
Illustrasjon Laget

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Laget - plannr. 0203 R1503 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 15/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Smiehaugen

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Smiehaugen - plannr. 0203 R1505 i Fet kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 14/17, å legge følgende fors...
Illustrasjon Lundveien 35A

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lundveien 35a

På vegne av eier av Lundveien 35a og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for Lundveien 35A gnr.13 bnr.142, m fl, igangsett...
Granåsenkrysset illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ny rundkjøring på fv. 170 - Granåsenkrysset

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 20.03.2017, sak nr. 8/17, å legge forsl...
Illustrasjon oppstart Fjellsrud masseuttak

Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak

På vegne av AS Feiring Bruk, varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid for massemottak på Fjellsrud...

Utkast til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg sendes med dette ut på høring.
Illustrasjonskart offentlig ettersyn Løkenåsen 2

Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Løkenåsen 2 - øvre del

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 28.11.2016, sak nr. 42/16, å legge følg...
Illustrasjon oppstart Holstad Bruk

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplanen for "Holstad Bruk"

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og omorganisering av dagens bebyggelse og anlegg for Stangeskovene

Plankunngjøringer

På denne siden har man tilgang til både aktuelle og tidligere plankunngjøringer.

Selvhjelp