Hovedopptak til barnehageplass med oppstart fra august 2018

Barn leker

Søknadsfrist 1. mars.

 

 

 

Rett til barnehageplass

Forutsatt at det er søkt innen frist for hovedopptak, 1. mars har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august i den kommunen der det er bosatt. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

 

Fortrinnsrett til plass

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det samme gjelder for barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester. Fortrinnsrett må dokumenteres og godkjennes av opptaksmyndighet før retten inntrer.

Barnehagens eier kan i sine vedtekter også ha andre bestemmelser om fortrinnsrett.

 

Slik søker du barnehageplass

Elektronisk søknadsskjema og informasjon om barnehageopptaket finner dere under Selvbetjening på høyre side.

Spørsmål kan rettes til Servicetorget eller barnehagefaglig rådgiver.

 

Svar på søknad om plass

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut elektronisk innen utgangen av mars.

Her er link til private barnehager: http://www.fet.kommune.no/private-barnehager.329416.no.html