Hva driver ungdommene i Fet med? - Ungdata 2018

Ungdatakonferansen-2016

Om Ungdata-undersøkelsen 

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser for ungdomsskoletrinnet og videregående opplæring. Elevene svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt; foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Resultatene skal bidra til at vi finner gode løsninger og retning i arbeidet for en sunn og trygg oppvekst i Fet kommune. Ungdata-undersøkelsen er en av kildene til kommunens årlige oversikt over folkehelsen, forankret i Folkehelseloven.

Historikk og ansvar

Undersøkelsen tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt. Ungdata-undersøkelsen i Fet kommune er gjennomført i 2013, 2015 og i 2018. I 2018 ble den gjennomført i ungdomsskolen i april.

Alle de tre kommunene i nye Lillestrøm kommune deltar i Ungdata-programmet. Det er pr. i dag NOVA ved OsloMet, i samarbeid med 7 kompetansesentre innen rusfeltet, KoRus, som er ansvarlige for gjennomføring og analyse. Undersøkelsen finansieres av Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Mer informasjon

Ungdata-resultatene er presentert denne våren for bl.a. ungdomsskolelærere, repr. for helsetjenesten, barnevern, Nav, for enhetsledere, politiet, politiske utvalg og politisk og administrativ ledelse i Fet kommune. Kontakt koordinator hvis du ønsker presentasjon og en enkel analyse av resultatene i din organisasjon eller enhet. Det er laget en nøkkeltallsrapport fra resultatene, som finnes vedlagt her.

Ønsker du mer info, ta kontakt med Åse Marit Moe, koordinator for undersøkelsen i Fet kommune, på e-post ase.marit.moe@fet.kommune.no  og på telefon etter 30. juli.: 95701650. Resultatene publiseres også på www.ungdata.no i slutten av august.