Informasjon om oppsetting av tidsstyrte bommer i Løkenveien og Fallaveien

Stoppskilt - illustrasjon

Det er registrert betydelig gjennomkjøring i Løkenveien mellom kl 06.00 og 09.00 til tross for gjeldende skiltvedtak om gjennomkjøring forbudt til Kirkeveien. Dette har medført  flere trafikkfarlige situasjoner og enda mer kø på rv. 22 før rundkjøringen ved Sundet, da kjørende fra Kirkeveien har forkjørsrett i rundkjøringen.  

Det er derfor gjort et administrativt vedtak på oppsetting av tidsstyrt bom rett etter krysset Løkenveien/Gransveien (stengt mellom 0600 og 0900, med unntak av busser). Det kan dessverre ikke gjøres noe unntak for beboere i Løkenåsen og Løken terrasse.

Når Statens vegvesen har fattet endelig skiltvedtak og uttalelsen fra Politiet foreligger, vil det bli satt opp nødvendige skilt og bom.

Av samme grunn settes det også opp tidsstyrt bom med gjennomkjøring forbudt i Fallaveien.

Vi har forståelse for de ulempene dette medfører, men tiltakene er nødvendig inntil ny bruløsning er på plass. 
Det oppfordres til i størst mulig grad å benytte ny gang og sykkelvei langs Løkenveien.

Vanlige spørsmål:

Når iverksettes bomtiltak?
Saken ligger hos Statens Vegvesen og bommen vil bli satt opp når skiltvedtak er fattet.

Hvorfor står bommen der den gjør? (og eks ikke nord for Joker)
En annen plassering vil gi stengt utkjøring til RV22 som vil gi minst like store trafikale problemer. Det stenger også adkomst til butikk for varelevering og kunder. Det er også et poeng at samlet trafikkmengde gjennom Løkenveien, forbi Riddersand skole mellom 0600 og 0900, må reduseres av trafikksikkerhetshensyn.

Vil det være mulig for noen lokalbeboere å kunne passere bommen, ved særskilte behov etc?
I utgangspunktet er det kun utrykningskjøretøy, driftskjøretøy og kollektivtransport som får passere. Mener man at man har særskilte behov må man sende en begrunnet og godt dokumentert søknad. Søknaden kan sendes til postmottak@fet.kommune.no

Er det sannsynlig at trafikken i Kringenveien vil øke av snikere som velger å kjøre ut midt i kompveien og opp i rundkjøringa?
I forslag til skiltplan, en som er sendt til Statens vegvesen, er det søkt om gjennomkjøring forbudt, i samme tidsrom, også gjennom Kringenveien. Disse skiltene kommer opp samtidig som bommen etableres.

Hvem skal man kontakte ved spørsmål vedr bommen?
Postmottak@fet.kommune.no

Hva er anbefalingene fra Politi og Ruter?
Politiet og Ruter har klare anbefalinger om etablering av bom, både i forhold til økt kapasitet for buss på rv22, trafikksikkerhet – spesielt ved Riddersand skole og begrenset effekt ved håndhevelse av gjennomkjøringsforbud (kontroller)

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Vakttelefon for vann og avløp: 481 77 145