Ingen lovbrudd, ingen merknader!

Fylkesmannen har gjennomført (gjennomførte i mars) tilsyn i Fet kommune. Tilsynet handlet om kommunale tjenester til voksne personer med rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Det ble undersøkt om kommunen sørger for at brukere får tilpassede, samordnede og forsvarlige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. I tillegg ble det undersøkt om Fet ivaretar brukers medvirkning i egen sak.

Ansatte i NAV, psykisk helse og rus, tildeling og hjemmetjenesten samt et utvalg brukere og kommunalsjef for omsorgssektoren, ble intervjuet. 

Systemrevisjonen omfattet følgende områder;

  • om kommunen legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastlegen og spesialisthelsetjenesten
  • om kommunen innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
  • om kommunen samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykiske lidelse
  • om kommunen kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
  • om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at brukeren kan mestre å bo i egen bolig

Fylkesmannen har videre undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt ved alle temaene som vi undersøkte, jf. kulepunktene. Et utvalg brukere ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Det ble ikke avdekket lovbrudd eller gitt merknader under tilsynet.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no