Kommunalt næringsfond

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

  • etablererstipend
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • investering i utstyr og maskiner

  Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

  Målgruppe

  Frivillige organisasjoner (stedsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

  Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

  • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

  Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

  • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
  • en balanse på mindre enn 43 mill. euro

  Kriterier/vilkår

  En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.

  Samarbeidspartnere

  Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

  Lover

  Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Bedriften eller organisasjonen sender en skriftlig søknad. Den skal inneholde:

  • Presise og realistiske mål som kan etterprøves
  • Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når en søknad er innvilget, skal et tilskuddsbrev bekrefte det. Brevet skal blant annet inneholde

  • formålet og hva midlene skal brukes til
  • kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet
  • eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

  Klagemulighet

  Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 14:31

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter