Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk.

Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Statusoppdatering for "Kommunedelplan Rv. 22 – Kryssing av Glomma"

Fet kommune mottok revidert plandokumentasjon etter høring og offentlig ettersyn av Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma fra Statens vegvesen 16...

Forslag til Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma

Forslag til kommunedelplan for RV-22 kryssing av Glomma klar til politisk behandling. Saksfremstillingen finner du her.

Kommunedelplan Energi og klima for perioden 2011-2021

Fet kommune har en flott visjon; “Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet”. Noen vil kanskje undre seg på hva visjonen betyr i forhold til en ener...

Kommunedelplan folkehelse 2015-2018

Denne planen har som mål å gi en oversikt over hvilke utfordringer og hvilke ressurser Fet kommune har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne s...

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

En kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på f...

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Det overordna målet med en kulturminneplan er å styrke kommunens evne til å ivareta kulturminnene i Fet på en best mulig måte. Planen ligger ute på h...

Fetsund sentrum

Gjennom de føringer som er gitt i kommuneplan for Fet kommune skal Fetsund styrkes som kommunesenter gjennom sentrumsnær boligbygging og tilretteleggi...