Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplan 2018 - 2030 Illustrasjon

Fet kommunestyre vedtok Kommuneplans arealdel 2018 - 2030 i møte den 2 september 2019 i sak KS 78/19. Det hviler fortsatt innsigelse til to av områdene i planen. Disse områdene har benevnelsene D-1 og B-20 og de kan ikke utvikles før innsigelsene er frafalt.

Samfunnsdelen var ikke gjenstand for revidering i denne planprosessen. Ved planoppstart ble det bestemt at Kommuneplanens samfunnsdel 2014- 2026 skulle rulleres uten endringer. Denne er dermed fortsatt gjeldende.
 
Formålet med kommuneplanens arealdel er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Føringene i regional plan for areal og transport om en mer konsentrert stedsutvikling, etablering av grønn grense i Fetsund og ny Glommakryssing er viktige elementer i arealplan for Fet kommune 2018-2030.