Dette er en beta side i en del av et større digitaliserings prosjektles merRapporter en feil

Statens vegvesen Region øst har med hjemmel i § 11-12 i plan- og bygningsloven utarbeidet forslag til kommunedelplan for 3 alternative linjer til framtidig ny rv. 22 over Glomma.
Bakgrunnen for ny Glommakryssing er at veistrekningen fra Kringenkrysset til Hovinhøgda i Fetsund har en trafikkmengde som overskrider vegens kapasitet og som medfører til dels store kødannelser i morgen og ettermiddagstrafikken på dagens 2-felts veg. Kommunedelplanen for Rv 22 – kryssing av Glomma er en videreføring av den nye 4-felts parsellen på rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garderveien i Fet kommune som ble åpnet 3. desember 2015. Kommunedelplanprosessen for ny Glommakryssing ble igangsatt for å avklare traséer for framtidig ny rv. 22 over Glomma, og det foreligger nå forslag til kommunedelplan for linjene A2, D2.1 og E2.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes via skjemaet nedenfor, på e-post til postmottak@fet.kommune.no eller via post Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund innen 9. Juni 2017.

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med kommunedelplan for rv. 22 kryssing av Glomma i Fet kommune. Formålet med analysen er å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur.

Det er avdekket høy risiko for kvikkleireskred for traséalternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevet med forebyggende tiltak for å kunne bygge vegen. Også vegfylling i alternativ D2.1 kommer nær et område med kvikkleire og tiltak bør vurderes etter nærmere grunnundersøkelser. Grunnundersøkelser forutsettes også gjennomført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere er registrert kvikkleire her.

Alternativ E2 er utsatt for flom både ved Glomma/Holsevja og ved Merkja. Eksisterende veg ved Merkja er for øvrig flomutsatt.

Alle traséalternativene skal krysse over jernbane i form av bro, og det må gjøres en egen risikoanalyse for å sikre liv/helse og infrastruktur i anleggsperioden. Det er gjennomført grunnundersøkelser som viser utfordrende partier i forbindelse med alle tunnelalternativene. Ytterligere seismikk og grunnboringer anbefales gjennomført i videre neste planfase for å avdekke ytterligere svakhetssoner i tunnelalternativene Alt. D2 medfører en «cut and cover»-løsning gjennom boligområde, og her blir det særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. Alle alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og steinsprang.
Det er registrert forurenset grunn ved Statoil og Fetsund stasjon som berører alternativ A, A2, C2, D2 og D2.1. Forurensede masser herfra må leveres godkjent deponi.

Alle tunneler har en viss risiko for ulykker og storbrann. Alt. E2 med den lengste tunnelen, og C2, D2 og D2.1 med kortere tunneler, må risikovurderes og sikkerhetstiltak vurderes i den videre planleggingen.

Forebyggende tiltak for øvrig mot vann- og grunnforurensning, støy og støv og spredning av fremmede arter i anbefales innarbeidet i Ytre miljø (YM)-plan til bruk i byggefasen. YM-planen fastsetter miljømål og skal beskrive tiltak som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-analysen og konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, forskrift og retningslinjer

application/pdf ROS analyse.pdf 2 MB

Folkemøte, Glommakryssing

Her kan du se hele sendingen fra folkemøtet