Illustrasjon kommuneplan liten

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14, i møte den 25. februar sak nr. 2/19, at forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Føringene i regional plan for areal og transport om en mer konsentrert stedsutvikling, etablering av grønn grense i Fetsund og ny Glommakryssing er viktige elementer i forslaget til arealplan i Fet kommune 2018-2030.
 
Forslaget til kommuneplanens arealdel ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03.2019 – 26.04.2019, og eventuelle merknader til forslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 26.04.2019. Forslaget til arealplan legges også ut for lesning på servicetorget i rådhuset.
 
2019-03-01 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut