Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til lokal forskrift – fartsbegrensning i Gansvika i Fet kommune

fartsbegrensning gansvika

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4, vedtok Fast utvalg for kultur og fritid i Fet kommune i møte den 23.08.2017 sak nr. 37/17, å legge forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i Gansvika i Fet kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Området som berøres av forslag om fartsbegrensning i Gansvika er vist på kartutsnittet.

Formålet med å innføre fartsbegrensning i Gansvika er å sikre kulturverdier, bryggeanlegg,
badeplass m.v. I tillegg medfører grunne og delvis trange farvann i kombinasjon med stor båttrafikk behov for fartsbegrensning.

Høringsfrist
Forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i Gansvika i Fet kommune ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 20.11.2017 - 05.01.2018. Eventuelle merknader sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 05.01.2018.