Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen i Fet kommune

Illustrasjon aktivitetssenter

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 16.10.2017, sak nr. 33/17, å legge forslag til detaljreguleringsplan Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen – planID 0203 R1803 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter eiendommen gnr. 40 bnr. 82 mfl. og ligger på østsiden av rv. 22 i nedre del av Løkenåsen. Planområdet er på 11,4 daa, og får atkomst fra Løykjelia og Klokkerudveien. I gjeldende reguleringsplan (Del av Løkenåsen) er planområdet (felt O1) avsatt til offentlig byggeområde - barnehage. Hensikten med planarbeidet er å regulere felt O1 til 12 omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, dagaktivitetssenter og administrasjonsavdeling.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 04.12.2017.

Selvhjelp