Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Fet Arena og Barnehage

Illustrasjonsbilde Fet Arena

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 25.04.2016 sak nr. 14/16 å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn: "Forslag til detaljreguleringsplan for Fet Arena og Barnehage - plannr. 0203 R1501."

Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av idrettshall/flerbrukshall og barnehage med tilhørende veier, parkering og anlegg ved rådhuset og Østersund ungdomsskole i Fetsund. Planen er utarbeidet som detaljreguleringsplan og omfatter ca. 50 daa, i hovedsak på eiendommen gnr. 38 bnr. 43 i Kirkeveien i Fetsund.

Herved sendes samlet saksprotokoll med tilhørende plandokumenter ut på høring. Øvrige saksdokumenter kan ettersendes ved forespørsel.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 27.04.2016 - 08.06.2016. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 08.06.2016.