Kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Løkenåsen 2 - øvre del

Illustrasjonskart offentlig ettersyn Løkenåsen 2

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 28.11.2016, sak nr. 42/16, å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Forslag til detaljreguleringsplan for Løkenåsen 2-øvre del, plan nr. 0203 R1401.


Formålet med planarbeidet er å detaljregulere byggeområder i øvre del av Løkenåsen i Fetsund i henhold til krav i gjeldende reguleringsplan for området. Det har samtidig vært et ønske om å utvikle en større del av Løkenåsen, og det foreslås derfor en utvidelse av det opprinnelige planområdet. Planforslaget legger til rette for variert boligbebyggelse med blanding av eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Tilsammen planlegges 191 boenheter innen planområdet for Løkenåsen 2 – øvre del.

Herved sendes samlet saksprotokoll med tilhørende plandokumenter ut på høring. Saksdokumentene kan også finnes under høringer på Fet kommunes hjemmesider.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.12.2016 - 01.02.2017. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 01.02.2017.