Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Laget - plannr. 0203 R1503 i Fet kommune

Illustrasjon Laget

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 15/17, å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn:

Forslag til detaljreguleringsplan for Laget - plannr. 0203 R1503.

Planområdet er en naturlig forlengelse av eksisterende eneboligbebyggelse langs Karlsrudvegen, og formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fradeling og utbygging av tre tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Utbyggingsområdet er avsatt til byggeområde for bolig i gjeldende kommuneplan i Fet kommune 2014-2026. Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.05.2017 - 26.06.2017.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 26.06.2017.
rudvegen, og formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fradeling og utbygging av tre tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Utbyggingsområdet er avsatt til byggeområde for bolig i gjeldende kommuneplan i Fet kommune 2014-2026. Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet.
 

Selvhjelp