Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Nerdrumhagen

Illustrasjon Nerdrumshagen

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 25.04.2016 sak nr. 15/16 å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Forslag til detaljreguleringsplan for Nerdrumhagen - plannr. 0104 R0606.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge nødvendig byggeområde til utvidelse av Pålsetunet bo- og servicesenter. Den planlagte utvidelsen av bo- og servicesenteret vil berøre en mindre del av et regulert friområde som må omdisponeres til byggeformål. Planen er utarbeidet som detaljreguleringsplan og fremmes som en endring av gjeldende reguleringsplan «Nerdrumhagen» godkjent i 2007.

Herved sendes samlet saksprotokoll sammen med plankart og reguleringsbestemmelser ut på høring. Øvrige saksdokumenter kan ettersendes ved forespørsel.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 29.04.2016 - 10.06.2016.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 10.06.2016.