Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Smiehaugen - plannr. 0203 R1505 i Fet kommune

Illustrasjon Smiehaugen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 08.05.2017 sak nr. 14/17, å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn:

Forslag til detaljreguleringsplan for Smiehaugen - plannr. 0203 R1505.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er tilrettelegge for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen gnr. 31, bnr. 125 mfl. i Varåveien i Fetsund.
Planforslaget legger opp til bygging av inntil 26 kjedede eneboliger over 2 etasjer med garasje mellom boligene, grøntområder, lekeplasser og sosiale møteplasser.
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet:

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.05.2017 - 26.06.2017.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no innen 26.06.2017.
 

Selvhjelp